Cytaty

* INTEGRALNY RZYMSKI KATOLICYZM * NACJONALIZM INTEGRALNY * NARODOWY SOLIDARYZM * UNIWERSALIZM * KONTRREWOLUCJA NARODOWA * EUROPA WOLNYCH NARODÓW *

PRZECIWKO KOMUNIZMOWI I KAPITALIZMOWI! ZA NARODOWYM PAŃSTWEM KORPORACYJNYM!

OFICJALNY PORTAL PUBLICYSTYCZNY INSTYTUTU NARODOWO-ROJALISTYCZNEGO CHRISTUS REX
codziennik internetowy (wydarzenia - relacje - artykuły)

MONARCHIZM NARODOWY - jest to ustrój polityczny łączący w sobie ideę monarchistyczną (ideę hierarchiczną) z myślą narodową w duchu rzymskiego katolicyzmu, dążący do zmiany obecnego Systemu politycznego w sposób kontrrewolucyjny

czwartek, 20 czerwca 2019

Z archiwum RNR: Witold Rościszewski - Nacjonalizm zwalcza ustrój kapitalistyczny

       Od dłuższego, czasu toczy się dyskusja na łamach prasy, co należy zrobić, aby wyprowadzić nasze gospodarstwo narodowe  z kryzysu. Głos zabierają w tej materii między innymi tzw. inflacjoniści i deflacjoniści. Jedni i drudzy zgadzają się, że położenie gospodarcze Polski nie jest dobre, jednak doradzane sposoby naprawy przez każdą grupę są różne.

Pierwsi, inflacjoniści, chcą obniżyć wartość naszej waluty, wypuścić w obieg poważną ilość pieniędzy papierowych bez pokrycia w złocie, żądają oni wielkich robót publicznych, innymi słowy uważają, że sztuczne ożywienie życia gospodarczego, tak zwane „nakręcenie koniunktury”, doprowadzi Polskę do normalnego stanu. Drudzy żądają utrzymania naszej waluty w stałej wartości, oszczędności w wydatkach państwowych i samorządowych, dostosowania cen towarów przemysłowych do rolnych. Ostatecznie deflacjoniści twierdzą, że należy się dostosować do dzisiejszego stanu gospodarczego i przetrwać kryzys.

Tomasz Greniuch: Duch czasów nowych a Ruch Narodowy

Tomasz Greniuch      „Istnieją takie momenty w historii narodów, kiedy większość spuścizny młodego pokolenia, odziedziczonej po ojcach stanowią tylko ruiny. I nie jest powodem największych tarć między pokoleniami, jeśli te ruiny polegają tylko na upadku dóbr materialnych, na nędzy poszczególnych warstw narodu, na pustkach w skarbie, na przegranej walce z ościennym mocarstwem. Natomiast zasadniczo pogłębia różnice między generacjami niemożność przyjęcia przez Młodych sposobu myślenia Starych w zasadniczych zagadnieniach moralnych, politycznych i gospodarczych. Ma to miejsce wtedy, gdy młode pokolenie nie rozumie przekazywanych przez niedawną tradycję pojęć i praktyk, gdy nie można w tych pojęciach i praktykach rozmieścić sił żywotnych ducha narodowego, które się w nim przejawiają. Starzy i Młodzi, którzy przeciwstawiają się sobie w ten sposób, różnią się już nie tylko ilościowo, ale i jakościowo, gdyż myślą innymi kategoriami”.

Bolesław Piasecki, „Duch czasów nowych a Ruch Młodych” 1935

Wyżej zacytowany fragment autorstwa 20-letniego przywódcy przedwojennego ONR – Falanga doskonale i najcelniej oddaje zastaną rzeczywistość. Oto bowiem zaistniał „ten” moment w historii dziejów, który można określić końcem pewnej epoki, na gruzach której powstaje nowy świat. Obserwujemy klasyczny „upadek” bankrutującego systemu, któremu nie chce już żyrować nowe pokolenie. Mało tego, któremu młode pokolenie zaczyna wystawiać rachunek, będąc w pełni świadome obciążającego długu. Długu, który przez co najmniej 20 ostatnich lat, skutecznie krępował prawidłowy rozwój narodu, obciążając go kompleksami i ułomnościami postkolonialnego żywiołu.

środa, 19 czerwca 2019

Ronald Lasecki: Degrelle jako figura symboliczna


Obraz może zawierać: 1 osoba
       Komentarze Bąkiewicza, Bosaka i Wielomskiego na temat wpisu lubelskiego ONR upamiętniającego Degrelle'a dowodzą, że środowisko narodowe jest poważnie skorodowane demoliberalną poprawnością polityczną, przejawiającą się bezrefleksyjnym przejęciem rosyjsko-anglosasko-żydowskiej wersji historii Europy, w której II wojna światowa była „starciem dobra ze złem”, w starciu tym zaś „dobro” reprezentowane było przez obóz związany z UK, USA i ZSRR, natomiast „złe” było wszystko co miało jakiekolwiek związki z Niemcami.

Pisałem już wielokrotnie, że zarówno z punktu widzenia prawdy historycznej, jak i z powodów pragmatycznych, powielanie takiej narracji przez Polaków jest głupie i szkodliwe, wpisując się przy tym doskonale w mentalne i symboliczne struktury jankeskiej dominacji nad naszym krajem. II wojna światowa była wznowieniem tragicznej europejskiej wojny domowej i dziejową katastrofą Europy, w której klęskę ponieśli wszyscy Europejczycy. Złe było samo wywołanie i doprowadzenie do tej wojny, po jej wybuchu nie było zaś już „dobrych” orientacji, choć ta proniemiecka wydawała się dla ludzi Prawicy akurat najmniej zła i najbardziej naturalna. 

Wojciech Kwasieborski: Odrodzenie religijne nowego pokolenia (broszura programowa RNR)         Raz jeszcze podkreślam, że najistotniejszą cechą psychiki nowego pokolenia polskiego jest szukanie w życiu harmonii, logicznego porządku, zasadniczej myśli przewodniej, pęd do wartości bezwzględnych. Ludzie z tak ukształtowaną psychiką musieli, prędzej czy później, odrzucić wszystkie anachronizmy, otrzymane w spuściźnie po pokoleniu swych ojców, musieli przejść obojętnie obok materializmu, pesymizmu, sceptycyzmu, obok tych wszystkich doktryn filozoficznych, które rozłożyły duszę starej epoki, musieli powrócić na odwieczną, nie zasypaną przez pyl stuleci, drogę — nauki katolickiej i wraz z nią uznać Boga za najwyższą, bezwzględną wartość świata i za najwyższy cel człowieka. Prawda, że odrodzenie religijne w nowym pokoleniu nie jest jeszcze pełne i nie należy przeceniać jego rzeczywistej wartości. Religijność olbrzymiej większości młodych nie opiera się jeszcze na przesłankach rozumowych, zbyt dużo w niej emocjonalnego nastroju, zbyt dużo uczuciowości, prawda, że szlachetnej i szczerej, ale tak zawodnej, jako fundament życia religijnego. Coraz wszakże wyraźniej widać w tym pokoleniu dążność głębszego poznania doktryny katolickiej, do szukania w j e j społecznej dziedzinie żywych wskazówek dla urządzania współczesnego życia narodowego. Bóg jest najwyższym celem człowieka. Ta naczelna prawda życia pojawiła się ostatnio, po raz pierwszy w dziejach nowożytnych ruchów politycznych, na czele programu głębokiego ruchu, który z nowego pokolenia polskiego wypłynął — Ruchu Narodowo-Radykalnego. Bóg j e s t najwyższym celem człowieka n i e  t y l k o w jego życiu jednostkowym, osobistym; w życiu społecznym, politycznym cel jest ten sam, bo t e n sam człowiek tu d z i a ł a . Prawda ta musi tkwić zatym u podstaw wszelkiej twórczości politycznej, prawda ta nadaje nowy charakter narodowi i jego roli w życiu człowieka.
~ Wojciech Kwasieborski, "Podstawy narodowego poglądu na świat". 1937 r.

Tytuł od redakcji Tenete Traditiones

Za: http://tenetetraditiones.blogspot.com/2019/06/wojciech-kwasieborski-odrodzenie.html 

wtorek, 18 czerwca 2019

Miecław Biały - Narodowy Syndykalizm - Uspołecznienie Administracji


Miecław Biały - Narodowy Syndykalizm - Uspołecznienie Administracji
Narodowy Syndykalizm - Uspołecznienie Administracji

      Tekst ten jest kontynuacją tworzenia programu narodowo-syndykalistycznego, rozpoczętego w dwóch poprzednich numerach Szturmu przez Grzegorza Ćwika.[1][2]

Lokalna Wspólnota – Syndykat - Administracja


Na dzień dzisiejszy administracja w naszym kraju jest jednym wielkim absurdem. Posiadamy całą rzeszę urzędów, departamentów, oddziałów etc. Głównym problemem jest biurokratyczne podejście do spraw petentów, najbardziej widoczne jest to w urzędach miast, choć w mniejszych miejscowościach również nie jest wiele lepiej. Nie będę rozwodził się nad tym jak to wygląda, wie o tym każdy kto próbował załatwić cokolwiek związanego z administracją. Zadać należy pytanie jak powinno to wyglądać w ujęciu naszego manifestu narodowo-syndykalistycznego.

Ronald Lasecki: Winnicki zaprasza mającą powstać partię Kołodziejczaka do Konfederacji

Zdjęcie profilowe Ronald Lasecki, Obraz może zawierać: 1 osoba 
        Podobno Winnicki zaprasza mającą powstać partię Kołodziejczaka do Konfederacji. Na miejscu Kołodziejczaka odmówiłbym i trzymał się od Konfederacji jak najdalej.

Po pierwsze, dlatego że w szeregach Konfederacji padły po wyborach głosy o „głupich chłopach, którzy polecieli na socjal, zamiast głosować na Konfederację”. Konfederacja to w sensie swojego zaplecza społecznego prawicowa wersja Razem, czyli eksponent młodzieżowych „aktywistów” z wielkich miast, pracujących w jakichś NGO'sach, kancelariach prawniczych, na portalach etc. Z ludem jako takim nie ma nic wspólnego, ludu tego nie rozumie i ludem tym w gruncie rzeczy pogardza.

Po drugie i ważniejsze, aczkolwiek poniekąd wynikające z punktu pierwszego, Konfederacja to ekonomiczny ultraliberalizm. Jak za każdym poprzednim razem, alians narodowców i konserwatystów z liberałami od Korwina sprawił, że wspólnym fundamentem minimum dla wszystkich stał się gospodarczy liberalizm i „walka z socjalizmem i biurokracją”. Oblicze programowe i medialne Konfederacji to dziś likwidacja komunikacji publicznej, płatne szkolnictwo, handel w niedzielę, zniesienie ubezpieczeń społecznych, płacy minimalnej i praw pracowniczych, a walka z „mordowaniem nienarodzonych” w wykonaniu Kai Godek to likwidacja wszelkiej polityki rodzinnej i społecznej opieki nad rodzicielstwem. Jeśli Konfederacja przedstawiała więc alternatywę dla PiS, to była to gorsza alternatywa.

poniedziałek, 17 czerwca 2019

Jasna Góra obroniona, nieprzyjacielskie hufce zmuszone do odwrotu


     Po raz kolejny Jasna Góra pozostała twierdzą niezdobytą. Na nic zdała się determinacja w szeregach wrogów Maryi, przejawiająca się w niebywałej wprost agresji, której doświadczył m.in. red. Marcin Rola z telewizji internetowej wRealu24. Niemały wpływ na przebieg konfrontacji miała pogoda, jako że w kulminacyjnym momencie bitwy lunął rzęsisty deszcz, który ostudził zapał bojowy formacji oblegających Jasną Górę…

Nie zdołały złamać obrońców także formacje kawalerii i jednostki zmotoryzowane, których pojawienie się stanowiło dla broniących dostępu do Jasnej Góry patriotów spore zaskoczenie, a nade wszystko – rozczarowanie. Należałoby bowiem raczej oczekiwać, że służący w formacjach kawaleryjskich i zmotoryzowanych staną po stronie obrońców Jasnej Góry, nie zaś ich wrogów. Cóż, stało się inaczej…

Filip Waligórski: Ruch narodowo-radykalny w przedwojennym Radomiu


Filip Waligórski - Ruch narodowo radykalny w przedwojennym Radomiu
     O ile pamięć o działaczach i działalności narodowych radykałów w dużych miastach naszego kraju stała się powszechna na tyle, że powstało na jej temat już kilka książek, o tyle w miastach średnich i małych, do których zalicza się także Radom wiedza o naszych ideowych poprzednikach już tak powszechna nie jest. Wynika to głównie z przerwania ciągłości pokoleniowej między nacjonalistami przez okres władzy komunistów, którzy stawiali sobie za jeden z punktów honoru wymazanie  groźnej dla ich władzy pamięci o przedwojennym nacjonalizmie. W przypadku dużych miast z powodu ogromnego udokumentowania ich działalności nie udało się komunistom tego zrobić, jeśli chodzi jednak o miasta takie jak Radom, wyszło im to już znakomicie. W okresie komunizmu wykreowano mit naszego miasta jako tzw. "Czerwonego Radomia", w którym to micie oprócz działalności ruchu socjalistycznego nie było miejsca na opisywanie działalności innych grup politycznych, niezależnie czy mówimy tu o Stronnictwie Narodowym, Stronnictwie Pracy czy narodowych radykałach. Postanowiłem mimo braku jakichkolwiek opracowań naukowych na ten temat, nie poddawać się i poszukać za wszelką cenę informacji, choćby i najbardziej skromnych. Z pomocą przyszły mi skany "Pisma narodowo radykalnego Falanga", w których działalność lokalnych struktur RNR była opisana wyjątkowo szczegółowo. 

niedziela, 16 czerwca 2019

Miecław Biały - Narodowy Syndykalizm: Mieszkanie prawem nie towarem!


Miecław Biały - Narodowy Syndykalizm: Mieszkanie prawem nie towarem!
      Ogromnym problemem obecnej gospodarki oraz społeczeństwa jest kwestia mieszkań. Posiadanie mieszkania własnościowego czy też miejskiego jest dziś przywilejem, na który nie każdy może sobie pozwolić. Przyjrzyjmy się temu jak wygląda sytuacja mieszkań w Polsce, po to by znaleźć należyte, narodowo-syndykalistyczne rozwiązanie.

Kapitalistyczne perpetuum mobile
Kapitalistyczny system stwarza ogromną patologię w kwestii mieszkaniowej. Budownictwo osiedli mieszkaniowych jest niemal całkowicie zdominowane przez deweloperów. W wielu miastach, szczególnie tych większych możemy zaobserwować działania "świętej trójcy kapitalizmu": Urząd miasta-Deweloper-Bankster. Urzędy miast a konkretnie miejscy decydenci często utrzymują bliskie kontakty z opływającymi w przepychu deweloperami. Niejednokrotnie wypływają na światło dzienne sytuacje, gdzie grunty miejskie przeznaczone pierwotnie pod daną inwestycję nagle trafiają w ręce dewelopera, który postanowił postawić tam osiedle a plan zagospodarowania przestrzennego w trybie ultra szybkim ulega zmianie. 

Wielka Polska Solidarna – odrodzenie narodowego syndykalizmu


Wielka Polska Solidarna – odrodzenie narodowego syndykalizmu
       „Trzeba mieć odwagę, by spojrzeć prawdzie w oczy i przyznać, że nasz kraj zaliczyć należy do eksploatowanego przez zachodni imperializm Trzeciego Świata. A skoro tak, to nie ma tu sensu żadna importowana z Zachodu kalkomania "prawicy" czy "lewicy" - Polsce potrzeba frontu wyzwolenia narodowego i społecznego na trzecioświatową modłę (Carlos Marighella pisał, że w kraju takim jak Brazylia walkę z imperializmem prowadzić trzeba na płaszczyźnie wewnętrznej).”1

W związku z tym, że Polska jest peryferią, sposób na podniesienie poziomu życia szerokich mas narodu jest przyglądanie się peryferyjnym rewolucjonistom i dostosowanie ich taktyki do warunków polskich. W Polsce korporacyjny kapitalizm i kulturowy marksizm jest silnie okopany i strzeżony przez dotowane instytucje. Gramscism "z prawa" może trzymać pozycje, ale nie ma wielkiej szansy na silną i zdecydowaną ofensywę. Pozycję można zacząć budować tam, gdzie marksizm kulturowy nie ma dużej chłonności - wśród konserwatywnych mas narodu, od dołu, u podstaw. Na salony wiedzie droga przez ulice. Rewolucja z prawa zacznie się od ulicy. Zamiast "marszu przez instytucje" - "do instytucji przez ulice". Rewolucja narodowa wiedzie poprzez strajk generalny. 

sobota, 15 czerwca 2019

Grzegorz Ćwik: Manifest Narodowo-Syndykalistyczny


Grzegorz Ćwik - Manifest Narodowo-Syndykalistyczny
      Nowe czasy wymagają nowych form dla idei narodowej. Podziw i szacunek żywiony przez nas dla bohaterów i klasyków nacjonalizmu polskiego i europejskiego są oczywiście ważne, jednak w ujęciu dziejowym najważniejsza zawsze jest przyszłość. Nie możemy więc w dalszym ciągu konserwować dawnych form, analiz i konstatacji. Dynamicznie zmieniająca się sytuacja w Polsce jak i poza nią zmuszają nas do wytworzenia adekwatnych do tego postulatów i rozwiązań. Nacjonalizm Szturmowy z pewnością jest ideą, która w obecnej chwili wysforowała się na prowadzenie w swej awangardowości i bezpardonowym skoku w przyszłość. Nasze archeofuturystyczne podejście zakłada z jednej strony wierność wartościom narodowym i radykalizm działań, poglądów oraz uczuć, a z drugiej strony odrzucenie wszystkiego co zaprzeszłe, wsteczne i minione. Nie jesteśmy epigonami. Chcemy takich programów i postulatów nacjonalistycznych, które będą nie doktrynerstwem ale autentyczną propozycją zmian położenia Narodu na lepsze.

Tomasz J. Kostyła: Wojownicy Maryi


Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba i w budynku
       "W obliczu najbliższego najazdu dewiantów na Jasna Górę, ośmieliłem sie napisać do tzw. Wojowników Maryi. Oto co zostało z męstwa, rycerstwa i sarmacji:

David Aronson 
Słuchajcie Wojownicy, a nie wybieracie się czasem na obronę Jasnej Góry przed dewiantami w najbliższa niedzielę? To niesłychana okazja do walki ze złem. Mając taki potencjał i miecze mozna wiele dokonać na większą chwałę Bożą! Co Wy na to?

Wojownicy Maryi Only4Men
Bracie, właczamy się w modliwte w tej sprawie, ale nie jako wspólnota, tylko każdy może to zrobić indywidualnie poprzez modlitwe. Mamy wręcz zakaz zabierania emblematów czy mieczy ze sobą bo nie taki jest ich cel w naszej wspólnocie. Wiemy że jest to zarazem bardzo ideologiczna i polityczna sprawa, a takie sytuacje chcemy omijać by uniknąć manipulacji i konfrontacji. Wszyscy natomiast w tym czasie wspólnie chwycimy za różańce i bedziemy to omadlać i prosić o ochronę dla Jasnej Góry.

piątek, 14 czerwca 2019

Z historii: Polski Obóz Narodowo-Syndykalistyczny

Znalezione obrazy dla zapytania stanisław borodzicz
Stanisław Borodzicz (kierownik polityczny)

      Polski Obóz Narodowo-Syndykalistyczny – organizacja podziemia narodowego w okresie okupacji hitlerowskiej, aktywna głównie na północnym Mazowszu. 

Swą działalność PONS rozpoczął w Warszawie zimą 1939/1940, w lutym 1940 r. powstały jego struktury terenowe na północnym Mazowszu. Podokręg Północnego Mazowsza PONS obejmował powiaty ciechanowski, mławski, przasnyski, makowski i pułtuski. Pierwszym komendantem Podokręgu był Józef Gruszewski, którego potem zastąpił rtm. rez. Ryszard Borowy ps. "Odrożyc"; do czołowych działaczy należeli też Stanisław Borodzicz (kierownik polityczny), Kazimierz Steckiewicz (kierownik propagandy), Halina Smolińska (komendantka Służby Kobiet), Jan Rosiak (komendant powiatu ciechanowskiego), Stanisław Machłajewski (komendant powiatu mławskiego), Pszczółkowski (komendant powiatu przasnyskiego). Organizacja miała charakter wojskowo-polityczny - w każdym powiecie zorganizowano kadrowe Kompanie Wojskowe. Liczebność PONS na północnym Mazowszu wynosiła 500 osób. 

Adam Danek: Dlaczego faszyzm?


fascism
      Polimorficzne środowiska i ugrupowania, których część określa siebie mianem „narodowych”, inna część mianem „państwowych”, inna mianem „prawicowych”, a jeszcze inna po prostu mianem „patriotycznych”, od dawna bezskutecznie poszukują syntetycznej formuły, która umożliwiłaby im znalezienie wspólnej podstawy działania i przekształcenie się dzięki niej w jeden, szeroki prąd polityczny. Ich poszukiwania – zazwyczaj nerwowe i chaotyczne, bo podejmowane doraźnie, pod presją bieżących wydarzeń, takich jak wybory, a dodatkowo zawsze obciążone dawką nieśmiertelnych w Polsce wzajemnych utarczek – stanowią znakomity sposób na zmarnowanie czasu, energii i chęci. Upragniona formuła została bowiem odnaleziona już dawno temu. Jest nią faszyzm.

Potencjał integrujący faszyzmu wykracza daleko poza ramy ściśle pojmowanej Prawicy. Faszyzm lokuje się poza i ponad utrwalonym zwyczajowo podziałem na lewicę i prawicę. Ma jednak charakterystyczny dla siebie szkielet ideowy. Wskazywane przez niego cele są w znacznym zakresie zbieżne z celami Prawicy. Uniwersalna formuła polityczna faszyzmu pozwala włączyć się w zorganizowane działanie nie tylko ogółowi środowisk nie identyfikujących się z lewicą, ale także środowiskom nie identyfikującym się z właściwą Prawicą. Faszyzm pozwala uformować wspólny front polityczny wszystkim, którzy chcą pracować i walczyć dla pomnożenia sił własnego państwa i narodu, biorąc w nawias dzielące ich, nieraz niebagatelne, różnice.
Choć faszyzm posiada wyróżniającą go ideową strukturę, struktura ta pozostaje w dużej mierze niewypełniona. Ideowo-polityczne oblicze faszyzmu jest – co zakrawa na paradoks – zarazem wyraziste i niedookreślone. Szkielet ideowy faszyzmu wymaga wypełnienia. Na uwypuklenie zasługują dwie zalety takiego stanu rzeczy.

czwartek, 13 czerwca 2019

Radni gminy z woj. łódzkiego przegłosowali usunięcie flagi UE z sali posiedzeń


     Wola Krzysztoporska to gmina wiejska w województwie łódzkim, w powiecie piotrkowskim. Przez ostatnich 15 lat gmina Wola Krzysztoporska otrzymała ze środków zewnętrznych, przede wszystkim unijnych, około 40 mln złotych. Nie przeszkodziło to jej radnym nie poddać się bezwarunkwej miłości do UE.

Jak poinformował wczoraj portal piotrkowski24.pl, jeszcze przed końcem ubiegłego miesiąca przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Gniewaszewska w trakcie sesji rady zaproponowała usunięcie z sali posiedzeń flagi Unii Europejskiej.

– Czy jest ona zasadna czy niezasadna, czy potrzebna czy nie ? Może i jest potrzebna, ale jak już wspomniałam, jest na wejściu do budynku i uważam że tutaj nie jest aż tak potrzebna. Nie jest kompetencją Rady Gminy, żeby tutaj tak w lewo czy w prawo, ale żeby to ładnie przeszło, bardzo proszę o takie formalne głosowanie – oświadczyła przewodnicząca.

Adam Danek: Saluto Romano!


        Pewien gest wywołuje burzę w mediach, ilekroć się gdzieś pojawi. Jego demonstrowanie podlega penalizacji, a w publicystyce roi się od głosów albo z tego zadowolonych, albo narzekających, że podlega za słabej penalizacji.

Chodzi oczywiście o rzymskie pozdrowienie, uznawane przez autorów medialnych komunikatów – a więc zapewne i przez wszystkich nieszczęsnych ludzi, którzy swą wiedzę o świecie czerpią głównie z telewizora i/lub gazet – za symbol nazistowski. Reporterzy TVN zwykli je nawet nazywać robieniem hajhitla. Cóż, jeśli ktoś ma pracowników p. Waltera (oraz innych prasowych i telewizyjnych bonzów) za autorytety w dziedzinie historii czy nauk politycznych, pozwolę sobie już na wstępie niniejszego tekstu wyzwać go od naiwniaków.

Jeśli zaś któryś z czytelników tego artykułu uważa salut rzymski za propagowanie nazizmu, to po pierwsze też jest naiwniakiem, a po drugie niech nie traci czasu na dalszą lekturę, tylko natychmiast telefonuje na policję, pisze zawiadomienie do prokuratury i szuka sposobu na zaalarmowanie ABW. Oświadczam bowiem, iż będąc w pełni świadomym swego działania, wielokrotnie wykonywałem saluto romano, także publicznie i w obecności mediów. I uczynię to jeszcze nieraz.

środa, 12 czerwca 2019

CYWILIZACYJNA MIESZANKA CHOROBĄ EUROPY


Znalezione obrazy dla zapytania feliks koneczny 
        Niema syntez; są tylko trujące mieszanki. Cała Europa choruje obecnie na pomieszanie cywilizacyj; oto przyczyna wszystkich a wszystkich „kryzysów”. Jakżeż bowiem można zapatrywać się dwojako, trojako (a w Polsce nawet czworako) na dobro i zło, na piękno i szpetność, na szkodę i pożytek, na stosunek społeczeństwa i państwa, państwa i Kościoła; jakżeż można mieć równocześnie czworaką etykę, czworaką pedagogię?! Tą drogą popaść można tylko w stan acywilizacyjny, co mieści w sobie niezdatność do kultury czynu. Następuje kręcenie się w kółko, połączone ze wzajemnym zżeraniem się. Oto obraz dzisiejszej Europy!“ — Feliks Koneczny

Źródło: O wielości cywilizacyj, Wydawnictwo Antyk – Marcin Dybowski, Warszawa 2002, s. 365. ISBN 83-87809-69-1
 

16 CZERWCA - OBRONA JASNEJ GÓRY AD 2019

     16 czerwca odbędzie się pielgrzymka kółek różańcowych na Jasną Górę, w której wezmą udział dzieci. Tego samego dnia środowiska LPTO (Lesbijki-Pederaści-Transwestyci-Obojniacy) planują swój marsz w Częstochowie, u stóp Jasnej Góry.

 
     Widząc ostatnie wydarzenia, m.in nasilającą się nagonkę na Wiarę katolicką od początku tego roku, wzmożoną aktywność zboczeńców domagających się coraz głośniej i coraz agresywniej kolejnych przywilejów, oraz siejących swą ohydną propagandę, publiczne bluźnierstwa i profanacje jakich w Polsce nie było jeszcze nigdy, nawet w czasach stalinowskiego terroru, m.in. ohydne zbeszczeszczenie wizerunku Najświętszej Maryi Panny Jasnogórskiej oraz obrzydliwa parodia procesji podczas parady zboczeńców w Gdańsku, czy choćby parodia tzw. "mszy" (novus ordo) dokonana przez pedalskiego "biskupa" Szymona Niemca na paradzie dewiantów w Warszawie, można sobie tylko wyobrazić co może wydarzyć się w Częstochowie, jeżeli nie będzie zdecydowanego oporu i sprzeciwu ze strony Polaków i katolików. 

wtorek, 11 czerwca 2019

UWAGA, pilne!


Znalezione obrazy dla zapytania nie dla lgbt
      Za każdym razem, kiedy MY używamy skrótu „lgbt” – ONI osiągają swój cel...
Przestańmy legitymizować homo-terror przez bezrefleksyjne powtarzanie jak papugi skrótu „LGBT”!

Propozycja: (skuteczne, nic nie kosztuje, należy stosować od zaraz!)

Po pierwsze: Przetłumaczmy to na polski, bez upiększeń:
Lesbijki-Pederaści-Transwestyci-Obojnacy, czyli po polsku: LPTO!
(Obojnactwem określa się zaburzenie różnicowania płci)
Powtarzam: LPTO!
Niech każdy powtórzy to 20 razy i zapamięta!

dr Zygmunt Jasłowski: Globalizacja - ucieleśnienie wizji teologii judaistycznej w świecie "post-chrześcijańskim"

Znalezione obrazy dla zapytania globalizacja żydzi 
Trzej wieszcze "chrześcijańskiej apokalipsy"

       
Francja z całym jej dorobkiem filozoficzno-cywilizacyjnym już od dwustu kilkudziesięciu lat patronuje planowej destrukcji chrześcijaństwa, a Kościoła Rzymsko-Katolickiego w szczególności. Po jakobińskim terrorze z końca XVIII wieku, oraz jeszcze krwawszej Komunie Paryskiej roku 1870, główny ciężar konstestacji chrześcijaństwa spoczywa na filozofii i mediach ją upowszechniających. W swym wspominkowym eseju napisanym po śmierci Emmanuela Levinasa, Jean-Luc Marion zadekretował "złotą myśl" - "Jeśli mielibyśmy zdefiniować wielkiego filozofa jako kogoś bez kogo filozofia nie mogłaby być tym czym jest dzisiaj, to we Francji są dwaj wielcy filozofowie XX wieku: Bergson i Lévinas . " [1] Ale dodając do kryterium "wielkości" proponowanego przez Mariona, to do tej listy musiałby jeszcze być dołączony geniusz post-strukturalistycznego bełkotu, Jacques Derrida (1930-2004). I oto mamy komplet "trzech wielkich francuskich wieszczów', którzy mają wielu innych, pomniejszych następców, a wszyscy byli lub są Żydami uprawiającymi filozofię na krawędzi teologii judaistycznej. Naturalnie wewnątrz-żydowska dyskusja, czyli po polsku żydłaczenie, rządzi się swymi własnymi prawami, krytertiami i hierarchiami. I tak na przykład judaizm ortodoksyjny czy reformowany z pewnością żadnego z powyżej wymienionych filozofów nie uznałby za związanych sensu stricte z judaizem. I oto właśnie chodzi, mimo niewątpliwej zbieżności interesów wszystkich grup żydowskich, by nikt nie mógł powiedzieć że Żydzi mówią jednym głosem. Wręcz przeciwnie by ukryte imperium światowe mogło być spokojnie budowane muszą oni - zgodnie z zasadami talmudu - cały czas być w sporze, muszą kontestować i się ze sobą nie zgadzać. Zapanowanie nad myślą ludzkości, której filozofia jest najistotniejszym wyrazicielem, jest ważną częścią  syjonistycznej strategii opętania pajęczyną tego wszystkiego co filozofii dało chrześcijaństwo. Nie powinniśmy się więc zbytnio dziwić, że w takiej Francji jaka jest dziś, do wielkich nie zalicza się Etienne Gilona, wybitnego chrześcijańskiego historyka filozofii, który w dużej mierze przyczynił się do rewaluacji filozofii średniowiecznej. Z tradycji katolickiej wyrośli m.in. neotomiści i personaliści: Jacques Maritain, Gabriel Marcel, Pierre Teilhard de Chardin and Emmanuel Mounier. Nie tych to jednak Francuzów nauka francuska wyniosła na piedestał lecz w/w filozofów piszących po francusku oraz całą plejadę naukowców zainfekowanych komunizmem (De Beauvoir, Sartre etc.) fenomenologią (Levinas, Riceur), strukturalizmem (Claude Saussere), psychoanalizą (Lacan Kristeva), postrukturalizmem i postmodernizmem itp itd. 

Sport: Polska - Izrael (4-0)


poniedziałek, 10 czerwca 2019

Oni znowu wspierają tęczowe lobby w Polsce! Blok Żydowski i ambasadoressa Azari na homoparadzie


Blok Żydowski na Paradzie Równości w Warszawie/Fot. Twitter
       Wczoraj w Warszawie miał miejsce tęczowy przemarsz sodomitów. Na Paradzie Równości pojawił się także… Blok Żydowski. Nie zabrakło również izraelskiej ambasadoressy w Polsce Anny Azari. 

„Były flagi z Gwiazdą Dawida i tęczowa chupa. Warszawscy Żydzi razem przeszli w Paradzie Równości” – czytamy na łamach jewish.pl.

„Jedną z wartości, które nam przewodzą jest «tikkun olam». Wywodzi się ona z judaizmu i znaczy «naprawianie świata». Małymi codziennymi działaniami chcemy tworzyć lepszą rzeczywistość, której wszyscy i wszystkie będziemy czuli się częścią” – deklarowali organizatorzy homoparady.

Krystian Jachacy: Tęczowy klucz do globalizacji


        Komentując tegoroczną Paradę Równości w Warszawie, mógłbym ją skwitować prostym i oklepanym sloganem: pff, kolejny raz demonstrują swoje dewiacje i w sumie dobrze, bo odpychają zwykłych ludzi swoją obscenicznością i obrażaniem świętości. Byłoby to proste i dla wielu uszu zapewne przyjemne skwitowanie sprawy, która jak wszystko w życiu społecznym stanowi dużo bardziej złożony proces. Dobrze jest upraszczać swoją wizję świata, ponieważ staje się ona wtedy łatwiej przyswajalna dla odbiorcy, a także porządkuje i nie wymaga od nas wkładania wysiłku w mozolne i nieustanne dążenie do wiedzy o otaczającym świecie, ale żeby zdiagnozować chorobę musimy rozpatrywać problem całościowo, a nie tylko powierzchownie i emocjonalnie.
 
Skąd więc takie zainteresowanie i poparcie dla idei, czy też otoczki medialnej Parady Równości? Szczególnie jest przecież zauważalne wśród młodych Polaków, którzy są w przekazie medialnym od paru lat wręcz wpychani do szufladki stereotypowej „skrajnej prawicy”. Jak to się dzieje, że wystarczy parę lat, żeby wykreować tak odmienne nastroje społeczne, które przeczą utrwalonym schematom i depczą po wyniesionych z domów rodzinnych, wartościach religijnych oraz narodowych? 

niedziela, 9 czerwca 2019

ZAKŁAMANA HISTORIA: Wojna secesyjna

Zatrzymać Marsz Równości w Częstochowie


       Środowiska LGBT chcą zakłócić odbywającą się 16 czerwca na Jasnej Górze Pielgrzymkę Podwórkowych Kół Różańcowych Dzieci. Tego dnia środowiska lewicowe zaplanowały w Częstochowie „marsz równości”.

Pochód ma wyruszyć spod stóp Jasnej Góry, gdy na jasnogórskim szczycie trwać będzie pielgrzymka Podwórkowych Kół Różańcowych Dzieci powstałych przy Radiu Maryja. – „Marsz równości” w tym samym dniu, kiedy zaplanowana jest przybywająca od lat tradycyjna pielgrzymka dzieci na Jasną Górę, nie jest przypadkiem. To celowa prowokacja wymierzona w dzieci, w całą katolicką Polskę – zwraca uwagę abp Wacław Depo, metropolita częstochowski.

Przypomina, że poprzedni „marsz równości”, pierwszy w Częstochowie, odbył się przed rokiem w lipcu, w dniu, gdy na Jasnej Górze miała miejsce ogólnopolska pielgrzymka Rodziny Radia Maryja. W zaproszeniu na bluźnierczy marsz (na fanpage’u wydarzenia na Facebooku) pojawiają się określenia typu „Matka Boska Tęczochowska”, „pod Tęczową Górę”, a „nagrodą” za finansowe wsparcie marszu jest m.in. „pamiątkowa przypinka z niepowtarzalną Matką Boską Tęczochowską”. Jak czytamy, organizatorzy „gwarantują”, że w tym roku zapewnią „miastu jeszcze większą dawkę energii” i sami będą „bawić się jeszcze lepiej”.

sobota, 8 czerwca 2019

Ringelblum: ,,Jak to się stało, że Żydzi sami przykładali rękę do zagłady swych braci”


       Policja żydowska miała bardzo złą opinię jeszcze przed wysiedleniem. W przeciwieństwie do policji polskiej, która nie brała udziału w łapankach do obozu pracy, policja żydowska parała się tą ohydną robotą.

Wyróżniała się również straszliwą korupcją i demoralizacją. Dno podłości osiągnęła ona jednak dopiero w czasie wysiedlenia. Nie padło ani jedno słowo protestu przeciwko odrażającej funkcji, polegającej na prowadzeniu swych braci na rzeź. Policja była duchowo przygotowana do tej brudnej roboty i dlatego gorliwie ją wykonała. Obecnie mózg sili się nad rozwiązaniem zagadki: jak to się stało, że Żydzi – przeważnie inteligenci, byli adwokaci (większość oficerów była przed wojną adwokatami) – sami przykładali rękę do zagłady swych braci. Jak doszło do tego, że Żydzi wlekli na wozach dzieci i kobiety, starców i chorych, wiedząc, że wszyscy idą na rzeź.

Wenezuela: Rosjanie nie opuszczą Maduro


         Po tym jak 3. czerwca Donald Trump napisał na swoim Twitterze, że Rosja poinformowała jakoby Waszyngton, iż wycofała z Wenezueli większość ze swojego kontyngentu wojskowego i specjalistów z obszaru bezpieczeństwa informatycznego, rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył dzień później, że nie wie skąd prezydent USA czerpie swoje informacje na temat obecności Rosjan w Wenezueli, że być może ich źródłem są zdementowane już doniesienia prasowe, ale Moskwa nie kontaktowała się w sprawie rzekomej ewakuacji swojego personelu z władzami USA, ani też nie zamierza wycofywać swoich kontraktorów. Wedle słów D. Pieskowa, w Wenezueli przebywają rosyjscy specjaliści wojskowi zajmujący się serwisowaniem dostarczonego wcześniej sprzętu i wszystko odbywa się zgodnie z planem.

piątek, 7 czerwca 2019

Gliwice: Pikieta w obronie życia      W dniu 5 czerwca 2019 o godzinie 17.00 zebraliśmy się przed Szpitalem Specjalistycznym w Gliwicach przy ulicy Kościuszki 1 na kolejnej pikiecie w obronie życia nienarodzonych dzieci. Nasz duży baner bardzo dobrze rzucał się w oczy. Pikieta była bardzo dobrze widoczna. Nasz protest przebiegał bardzo spokojnie, przejeżdżający nieopodal kierowcy na znak poparcia pozdrawiali nas klaksonami. 

Ogólnie pikietę uznajemy za bardzo udaną, dziękujemy wszystkim za przybycie i zapraszamy na kolejne nasze akcje.
Tomasz Jazłowski

Fundacja Pro - Prawo do Życia

Komórka Gliwice

Gliwice: Odwołane spotkanie z prof. Jackiem Bartyzelem


Bożena Borys-Szopa „ministrem rodziny”. Nie będzie „dobrej zmiany” dla życia poczętego?

Bożena Borys-Szopa „ministrem rodziny”. Nie będzie „dobrej zmiany” dla życia poczętego? 
       Powyborcza rekonstrukcja rządu przyniosła zmianę w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Obejmującą mandat europosła Elżbietę Rafalską na stanowisku ministerialnym zastąpiła Bożena Borys – Szopa. Co to oznacza dla sprawy obrony życia?

Niestety doświadczenie ostatnich lat nie pozwala być tu optymistą. Bożena Borys-Szopa, jako poseł PiS w rozstrzygającym o losach projektu „Stop Aborcji” czasie zagłosowała za odrzuceniem obywatelskiej inicjatywy (choć kilka dni wcześniej – jak większość posłów z PiS – podnosiła rękę za dalszym jej procedowaniem).

Także w kolejnych miesiącach postawa poseł nie była entuzjastyczna, jeśli idzie o kwestię obrony życia dzieci nienarodzonych. Kiedy bowiem pojawił się kolejny obywatelski projekt #Zatrzymaj Aborcję, Borys-Szopa skutecznie opóźniała nad nim prace w sejmowej komisji, którą kierowała. Najpierw w ogóle nie poddała pod głosowanie wniosku o włączenie do harmonogramu prac komisji projektu #Zatrzymaj Aborcję, a później – mimo składanych zapewnień o niezwłocznym zajęciu się sprawą – nic się wokół projektu nie działo.

czwartek, 6 czerwca 2019

Aleksander Szumański : Oto kaci Polaków!!! Żydzi w NKWD i SB w powojennej Polsce


Oto kaci Polaków!!! Żydzi w NKWD i SB w powojennej Polsce
ŻYDOWSCY KACI NKWD I SB W POWOJENNEJ POLSCE
 
       Negowanie znaczenia roli Żydów w służbie NKWD jest sprzeczne z podstawowymi faktami ustalonymi przez historyków. Prof. Andrzej Paczkowski sformułował tę tezę jako „nadreprezentacją Żydów w UB”. Jednoznacznie pisze o „nadreprezentatywności Żydów w UB” inny czołowy historyk IPN-owski dr hab. Jan Żaryn w swym opracowaniu „Wokół pogromu kieleckiego” (Warszawa 2006, s. 86).

O bardzo niefortunnych dysproporcjach, wynikających z nadmiernej liczebności Żydów w UB, pisali również niejednokrotnie dużo rzetelniejsi od Grossa autorzy żydowscy, np. Michael Chęciński, były funkcjonariusz informacji wojskowej LWP, w wydanej w 1982 r. w Nowym Jorku książce „Poland. Communism, Nationalism, Anti-semitism” (s. 63-64).

Żydowski autor wydanej w Paryżu w 1984 r. książki „Les Juifs en Pologne et Solidarność” („Żydzi w Polsce i Solidarność”) Michel Wiewiórka pisał na s. 122: „Ministerstwo spraw wewnętrznych, zwłaszcza za wyjątkiem samego ministra, było kierowane w różnych departamentach przez Żydów, podczas gdy doradcy sowieccy zapewniali kontrolę jego działalności”.

Kaja Godek: Jarosław Kaczyński blokuje ochronę życia w Polsce i ulega lobby LGBT


Kaja Godek: Jarosław Kaczyński blokuje ochronę życia w Polsce i ulega lobby LGBT
       – Język komunikacji to jest jedna rzecz, a druga to są postulaty polityczne. Bardzo elegancko mówi Prawo i Sprawiedliwość. Jarosław Kaczyński jest bardzo szarmanckim człowiekiem, niezwykle kulturalnym, starszym panem. Prawda jest taka, że to on blokuje ochronę życia w Polsce, ulega lobby aborcyjnemu, ulega lobby LGBT – powiedziała w środę na antenie RMF FM Kaja Godek, działaczka pro-life, Konfederacja Korwin-Braun-Liroy-Narodowcy.

Jarosław Kaczyński używa wszystkich swoich sił do blokowania ochrony życia. Ulega lobby aborcyjnemu, ulega lobby LGBT – stwierdziła Godek.

środa, 5 czerwca 2019

“Times of Israel” o Morawieckim: Polska uczyniła premierem byłego bankiera o żydowskich korzeniach


    Jedna z największych izraelskich witryn informacyjnych, “Times of Israel”, pisze o Mateuszu Morawieckim.

       – Polityk o żydowskich korzeniach, który przyznał że obie jego ciotki zostały uratowane przez nie-Żydów w czasie Holokaustu, został mianowany premierem kraju w wyniku przetasowań gabinetowych. Minister finansów Mateusz Morawiecki, były prezes banku w Grupie Santander, został wybrany na szefa polskiego rządu, który przygotowuje się do wyborów parlamentarnych w 2019 r. – czytamy na timesofisrael.com. – Jego żydowskie korzenie były znane w Polsce. Morawiecki mówił o tym w szczegółach na początku tego roku podczas uroczystości w warszawskim zoo, mających uhonorować byłego dyrektora zoo i jego żony, Jana i Antoniny Żabińskich, którzy uratowali tam setki Żydów.

Tomasz J. Kostyła: Postawa Pani Zofii Klepackiej


Obraz może zawierać: 3 osoby, na zewnątrz
     Postawa Pani Zofii Klepackiej jest jak najbardziej właściwa. Mówi językiem krucjaty. Tu nie ma wątpliwości. Problem polega na tym, że media głównego ścieku obrały ja sobie za główną ikonę swojej polityki. Pani Klepacka stała się- niestety z własnej woli- maskotką wyborczą w celu przyciągnięcia elektoratu na stronę partii rządzącej, To dlatego pokazują ją we wszystkich mediach, odmieniając jej nazwisko przez przypadki.

Czy poza słusznymi słowami, nasza Mistrzyni wykazała się czymś więcej w walce z dewiacją? Czy ten splendor i nagrody jakie otrzymuje wyczerpują wagę słów, które pisze i wypowiada z coraz większym natężeniem?

A gdzie była Pani Klepacka i media, kiedy cała prawica narodowa- nacjonaliści, narodowcy, konserwatyści, tradycjonaliści- od początku lat 90-tych ubiegłego wieku stawali czynnie naprzeciw dewiantom i wykolejeńcom?

wtorek, 4 czerwca 2019

Adam Tomasz Witczak: Jan Tauler i Istnienie


        Mistrz Eckhart miał dwóch wielkich uczniów: błogosławionego Henryka Suzo i Jana Taulera. Gdybyśmy powiedzieli, a jest to chyba dość uzasadnione, że myśl Eckharta orbituje w mglistych sferach apofatyki, w uniwersum logicznych paradoksów, gdzie sama istota Bytu chwilami zdaje się nam ujawniać, ale tylko po to, by zaraz umknąć na wyższy poziom transcendencji, obnażając wszelkie niedoskonałości naszego umysłu – wtenczas należałoby powiedzieć, że Suzo i Tauler myśl tę sprowadzili do ludu. To znaczy: trudną i mało intuicyjną naukę Eckharta odziali w szaty nadające jej bardziej precyzyjny kształt lub też wyrazili ją pojęciami przyswajalnymi dla przeciętnego chrześcijanina.

Innymi słowy, obaj mówili więcej niż ich mistrz o tym wszystkim, co stanowi codzienną, zrozumiałą drogę postępowania: o grzechu i przebaczeniu, o dobrych uczynkach i bardzo praktycznie pojętej ascezie. Celował w tym zwłaszcza Suzo, skoncentrowany na Pasji Chrystusa i oczyszczającym walorze cierpienia. Tego podejścia w żadnym razie nie należy deprecjonować: wyróżniamy je po prostu dla porządku, a nie po to, by cokolwiek mu ujmować. Rzeczywiście bowiem naturalna droga pobożności z konieczności musi biec – przez większą część życia i w przypadku większości ludzi – takimi właśnie torami. Pisze o tym sam Tauler: Mówiłem już wiele razy, że na początku (życia wewnętrznego) za wyłączny temat medytacji człowiek powinien obierać jakiś przedmiot doczesny, np. narodzenie, czyny, życie i przykład Chrystusa.

Przywódcom i męczennikom ONR

poniedziałek, 3 czerwca 2019

Polska: stała obecność wojsk okupacyjnych coraz bardziej prawdopodobna


Znalezione obrazy dla zapytania wojska okupacyjne USA
      Polska staje się czwartym po Niemczech, Włoszech i Wielkiej Brytanii krajem o największym kontyngencie jankeskich wojsk okupacyjnych w Europie. Rokowania między MON i Pentagonem są na ostatniej prostej, do uzgodnienia pozostały szczegóły.

Według słów szefu gabinetu prezydenta Krzysztofa Szczerskiego, bardzo prawdopodobne, że rokowania się skończą podczas czerwcowej wizyty prezydenta RP w USA.

Reuters i „Washington Post” ujawniły niedawno, że obie strony zgodziły się co do formuły „trwałej obecności” („enduring presence”), co oznacza planowanie na wiele lat naprzód rozlokowania wojsk amerykańskich w naszym kraju.

Michał Siudak: Czy w Polsce jest miejsce na antysystem?

Chess1 
dr Michał Siudak
 
       Wybory do parlamentu europejskiego, choć mają nieco innych charakter niż parlamentarne, pokazują, że na polskiej scenie politycznej nie ma miejsca na partie antysystemowe. Postaram się udowodnić tę tezę jako ten, który uważa, że w system polityczny III Rzeczpospolitej wpisano „kod błędu”,  powodujący szereg negatywnych reperkusji w wielu dziedzinach naszego życia.
 
1. Wyobraźmy sobie, że Polska to komputer, któremu trzeba zmienić system operacyjny. W momencie zmiany jest on najbardziej zagrożony z zewnątrz. Dlatego, instytucje wszystkich poważnych państw świata posiadają odpowiednie służby, które mają stać na straży systemu. W polskim przypadku taką rolę pełni ABW;  i czy nam się to podoba, czy nie – stoi na straży państwa i jej zadaniem jest penetrować wszelkie ruchy antysystemowe, kontrolować je, a w razie konieczności rozbijać, ponieważ czas zmiany systemu państwa (lub jego sojuszy) jest największym zagrożeniem. Weźmy postulat wyjścia z NATO i ewentualnego sojuszu z Rosją, który głosi pewna część intelektualistów i grup antysystemowych. Papier zniesie wszystko, podobnie jak burzliwe, aczkolwiek mało ważne bicie piany na portalach społecznościowych. W jaki sposób to zrobić? Zadzwonić do prezydenta Trumpa i oznajmić mu, że wychodzimy z NATO, a potem do prezydenta Putina, że już się nie chcemy przekomarzać i zawieramy sojusz militarny? A może odwrotnie? Najpierw zmienimy system polityczny, a potem wyjdziemy z NATO, czy wszystko naraz? Sojusze i systemy polityczne zmienia się tylko i wyłącznie w czasach ostrych kryzysów i zmian geopolitycznych. 

niedziela, 2 czerwca 2019

Komu przeszkadza broń czarnoprochowa?

Komu przeszkadza broń czarnoprochowa? 
      Broń czarnoprochowa jest w Polsce dostępna dla każdego obywatela, który ukończył osiemnasty rok życia. Jej zakup póki co nie wymaga żadnych pozwoleń. Co ciekawe, nawet według samych urzędników nie ma żadnych problemów z nadużyciem tego typu broni, co nawet zapisano w projekcie ustawy. Nie zmienia to jednak faktu, że urzędnikom bardzo przeszkadza, że Polacy mogą taką broń posiadać mówi w rozmowie z PCh24.pl Jacek Hoga, prezes fundacji Ad Arma.

21 maja minęło 20 lat od przyjęcia przez polskich parlamentarzystów ustawy o broni i amunicji. W jakim stopniu przyjęte wówczas przepisy różniły się od obowiązującego obecnie prawa?
Na początku trzeba podkreślić, że tamta ustawa była do dziś wiele razy nowelizowana. To właśnie te nowele, a nie sama ustawa z 1999 roku pokazują mechanizmy wieloletniego procesu, jaki wówczas wszedł w decydującą fazę.

Leszek Żebrowski w Gliwicach: "Elity Rzeczypospolitej, związek z Kościołem katolickim" - 23-05-2019r

sobota, 1 czerwca 2019

Czartoryski: O etyce w życiu publicznym


 

        O Autorze: CZARTORYSKI Witold Leon książe herbu Pogoń Litewska, ur. 10 II 1864 w Weinhaus pod Wiedniem, zm. 4 IX 1945 w Makowie Podhalańskim, pochowany na miejscowym cmen­tarzu. Ojciec książę Jerzy Konstanty (1828–1912) – polityk, działacz społ., poseł do galicyjskiego Sejmu Krajowego i członek Izby Panów Rady Państwa w Wiedniu; matka Maria Joanna z domu Czermak (1835–1916); siostra Wanda (1862–1920) – pre­zeska Tow. Gospodarczego Wykształcenia Kobiet, uczestniczka obrony Lwowa 1918; żona (poślubio­na 1889) Jadwiga hr. Dzieduszycka (1867–1941); córki: Maria Anna z męża Krasińska (1890–1981) i Anna Maria (1891–1951) – przełożona Zgromadzenia Sióstr Wizytek w Warszawie; synowie: Kazimierz Jerzy (1892–1936), Jerzy Piotr (1894–1969) – kanonik honorowy kapituły krakowskiej, kapelan WP, Włodzimierz Alfons (1895–1975), Jan Franciszek (1897–1944) – ojciec Michał – dominikanin, w cza­sie powstaniu warszawskiego kapelan 111. Zgrupowania ,,Konrad” AK, zamor­dowany przez Niemców, Roman Jacek (1898–1958), oficer WP, Stanisław Ignacy (1902–1982), doktor teologii i filozofii, dziekan infułat Kapituły Met­ropolitalnej w Krakowie, Adam Michał (ur. 1906–1998), ps. Szpak – oficer WP i AK, magister inżynier leśnictwa, doktor biologii, gość honorowy zjazdu założyciels­kiego Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego (1989), Witold Tadeusz (1908–1945), Piotr Michał (1909–1993), oficer WP i AK, magister inżynier rolnictwa, doktor honoris causa KUL, wiceprezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej.