Cytaty

* INTEGRALNY RZYMSKI KATOLICYZM * NACJONALIZM INTEGRALNY * NARODOWY SOLIDARYZM * UNIWERSALIZM * PRZEŁOM NARODOWY * EUROPA WOLNYCH NARODÓW *

PRZECIWKO KOMUNIZMOWI I KAPITALIZMOWI! ZA NARODOWYM SOLIDARYZMEM PAŃSTWA!

PORTAL PUBLICYSTYCZNY:

* INSTYTUTU N-R CHRISTUS REX

* RUCHU NARODOWO-RADYKALNEGO

Codziennik internetowy (wydarzenia - relacje - artykuły)

PRZEŁOM NARODOWY - jest to projekt polityczny łączący w sobie ideę hierarchiczną z myślą narodową w duchu rzymskiego katolicyzmu, dążący do zmiany obecnego Systemu politycznego w sposób radykalny i trwały

WSTĄP DO NAS

OSOBY PRAGNĄCE WSTĄPIĆ DO INSTYTUTU CHRISTUS REX PROSZONE SĄ O WYSŁANIE WYPEŁNIONEJ PONIŻSZEJ DEKLARACJI CZŁONKOWSKIEJ NA ADRES E-MAIL: narodowyrojalista@gmail.com

DEKLARACJA WSTĄPIENIA DO POBRANIA W FORMACIE PDF:  DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

DEKLARACJA NR .....................

Ja, niżej podpisany(a) proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Stowarzyszenia  
INSTYTUT NARODOWO-ROJALISTYCZNY CHRISTUS REX

Oświadczam, że znane mi są postanowienia regulaminu, cele i zadania Stowarzyszenia. Jednocześnie zobowiązuję się do ich przestrzegania, aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia i sumiennego wypełniania uchwał władz, a nadto strzec godności członka Stowarzyszenia IN-R CHRISTUS REX.

..........................., dnia: ..........................                  własnoręczny podpis: .........................................


Poniżej przedstawiam dane osobowe:

     1.Nazwisko i imiona: ...............................................................................................

     2.Imiona rodziców: .................................................................................................

     3.Data i miejsce urodzenia: ......................................................................................

     4.Obywatelstwo: .....................................................................................................

     5.Miejsce zamieszkania: ...........................................................................................

     6.Dowód osobisty: seria ........... nr ........................ wydany przez ............................

     7.Numer telefonu: ...............................................................

     8. Zainteresowania:...................................................................................................

=================================================================
UCHWAŁA ZARZĄDU IN-R CHR

Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia nr .......................... z dnia ..........................................
Pan/Pani.......................................................... został(a) przyjęty(a) w poczet członków Stowarzyszenia
Instytut Narodowo-Rojalistyczny Christus Rex.
                       
                                                                                                                   Prezes IN-R CHR

Gliwice, dnia: ...............                                                                            ………………..……