Cytaty

* INTEGRALNY RZYMSKI KATOLICYZM * NACJONALIZM INTEGRALNY * NARODOWY SOLIDARYZM * UNIWERSALIZM * PRZEŁOM NARODOWY * EUROPA WOLNYCH NARODÓW *

PRZECIWKO KOMUNIZMOWI I KAPITALIZMOWI! ZA NARODOWYM SOLIDARYZMEM PAŃSTWA!

PORTAL PUBLICYSTYCZNY:

* INSTYTUTU N-R CHRISTUS REX

* RUCHU NARODOWO-RADYKALNEGO

Codziennik internetowy (wydarzenia - relacje - artykuły)

PRZEŁOM NARODOWY - jest to projekt polityczny łączący w sobie ideę hierarchiczną z myślą narodową w duchu rzymskiego katolicyzmu, dążący do zmiany obecnego Systemu politycznego w sposób radykalny i trwały

PROGRAM REX

INSTYTUT CHRISTUS REX

Kim jesteśmy?

Jesteśmy:
1. Antysystemowi (nie popieramy władz tzw. III RP - PRL-bis)

2. Gospodarczo antykapitalistyczni i antykomunistyczni (popieramy katolicki narodowy solidaryzm)
3. Antymodernistyczni (popieramy rzymski katolicyzm integralny)
4. Antysyjonistyczni i antymasońscy (za rządami silnego Katolickiego Autorytetu)
5. Antydemokratyczni (docelowo popieramy monarchię katolicką i dziedziczną)
6. Antyrewolucyjni (rewolucja to obecny syjonistyczny System - chcemy kontrrewolucji!)
7. Antyliberalni (w sferze duchowej, gospodarczej i politycznej)
8. Antykosmopolityczni (jesteśmy narodowcami - elity Narodu dla Narodu)
9. Antyglobalistyczni (za uniwersalizmem katolickim)
Arystokracja ducha to nowa elita przyszłej wolnej Polski, która wykształci się w ogniu walki o polskie państwo katolickie, które to stanie się fundamentem odrodzenia krajów chrześcijańskiej Europy.


Dlaczego wybory demokratyczne nie są legitymizacją dla władzy obecnej, jak i w ogólności?
 • Być może wybory są fałszowane przez System, (ale to słaby argument z powodu braku dowodów). • Nawet zakładając, iż wybory nie są fałszowane, to społeczeństwo jest zmanipulowane i tym samym jego decyzje wyborcze nie są wiarygodne i prawdziwe (tzw. partie polityczne są stworzone i finansowane przez System i jego ludzi, faworyzowane przez tzw. media które to są sponsorowane przez System itd.).
 • Obecny układ polityczny w tzw. III RP ma korzenie w ustaleniach „okrągłego stołu” (manipulacja społeczeństwem od samego początku i budowanie „swoich” mediów i partii politycznych tak po stronie lewej, jak i prawej). Nikt do tej pory z tego układu nie wyszedł (no, może poza Samoobroną Leppera, ale wiadomo, co się z nim później stało).
 • System demokratyczny jest zły sam w sobie. Czy ogół społeczeństwa zna się na polityce? Na dwa tygodnie przed wyborami ludzie karmieni są papką wyborczą z ekranów reżimowej TV i idą głosować. Czy wszyscy wyborcy powinni mieć równe prawo głosu? Na pewno nie.
 • Jako Instytut Christus Rex jesteśmy monarchistami, więc jako kontrrewolucjoniści przeciwstawiamy się Systemowi (demokracji itp.) programowo.
 • Według odwiecznych zasad monarchicznych Naród nie jest suwerenem, tylko Monarcha, który musi dbać o swoich poddanych i Kraj, ale nie jest im podległy. 

 • Jednocześnie dopuszczamy obecnie możliwość wzięcia udziału w tzw. wyborach demokratycznych czy to do Sejmu i Senatu, czy też samorządowych ze względów praktycznych, tzn. możliwości dotarcia do szerszej grupy społeczeństwa z programem narodowo-monarchistycznym.


  Zdajemy sobie sprawę z niemożliwości wygrania takowych wyborów z powodów podanych w powyższych punktach, jednakże nie zwalnia nas to od pokazywania fałszu obecnych demokratycznych władz i całego jego Systemu.

  ====================================================================
  ZAŁOŻENIA

  DEKLARACJA IDEOWA

  PROGRAM - KONCEPCJA DZIAŁANIA
   =========================================
                                   
  DLACZEGO CHRISTUS REX?
                                                                                                           
                                                                       W Święto Najświętszego Serca Pana Jezusa

  Szanowni Państwo!

     CHRISTUS REX - już sama nazwa wskazuje, kim jesteśmy i kim się czujemy. Jesteśmy Tradycyjnymi Katolikami, Monarchistami i Nacjonalistami, dla których społeczne panowanie naszego Pana Jezusa Chrystusa jest sprawą najważniejszą. To dzięki Boskiej osobie Chrystusa Króla skarlałe w swej bezczynności serca i dusze Polaków na powrót obudzą się do czynu.

    To z naszego Ruchu wyłonią się ludzie, którzy będą przyszłą duchową arystokracją naszego Kraju. Musimy wyłonić elity zdolne siłą swych decyzji płynących z ogarniętego Wiarą serca przywrócić Polakom ich dumę z przynależności do Narodu Polskiego! Narodu ongiś bohaterskiego i dumnego, dziś niepotrafiącego zrzucić jarzma okupacji obcych nam kulturowo „elit”.

     Materialistyczne jarzmo narzucone przez banksterów Narodom Chrześcijańskiej Europy musimy obalić i zniszczyć, zastępując je współpracą Wolnych Narodów pod duchowym przewodnictwem Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.

  JEŻELI NIE MY - TO KTO ?

  JEŻELI NIE TERAZ - TO KIEDY ?

  Zakończę ten list zawołaniem średniowiecznych Rycerzy Krzyżowych, które niech też stanie się i naszym hasłem:  BÓG TAK CHCE !

  CHRISTUS REX - ARYSTOKRACJA DUCHA
  Przeszłość - Teraźniejszość - Przyszłość
   
       W przeszłości znaleźć można dużo doświadczeń, z przeszłością łączą nas więzy duchowe, ślady których wyprać doszczętnie nie podobna i nie należy, ale pamiętać trzeba zawsze, że twórczość historyczna nie skończyła się na naszych przodkach, że my również jesteśmy nie tylko potomkami, lecz i przodkami. Epigonizm jest zaprzeczeniem twórczości. Zupełnie zaś chybione byłoby sztuczne odgrzewanie tradycji. Bal kostiumowy może być miłą rozrywką w karnawale, ale do pracy nie chodzi się w zbroi przodka z czasu wojen krzyżowych.

  Jan Mosdorf - Wczoraj i Jutro, Warszawa, 1938

  KIM JESTEŚMY

       Jesteśmy Katolikami, Monarchistami i  Nacjonalistami. Katolikami Tradycyjnymi oraz Nacjonalistami Integralnymi, łączącymi idee monarchistyczną z nacjonalizmem.
  Jak rozumiemy monarchizm w naszym Ruchu? Nie jesteśmy kolejnym stowarzyszeniem odbywającym spotkania w „kontuszu i przy karabeli”. W swym programie i działaniu odwołujemy się do ]AKCJI FRANCUSKIEJ Charlesa Maurrasa oraz naszych przedwojennych RUCHÓW NARODOWO - RADYKALNYCH. Monarchizm rozumiemy jako rządy nowej „ARYSTOKRACJI DUCHA”, która wykształci się w ogniu walki o naszą Ojczyznę - KATOLICKĄ POLSKĘ! Nowa elita WIELKIEJ POLSKI!
  Stare arystokratyczne rody już dawno pogodziły się z Systemem lub bawią się w sentymentalne spotkania i odwoływanie się do nich nie ma najmniejszego sensu. „Umundurowane Dusze” wywodzące się z dumnego Narodu Polskiego znaczone odwagą i heroizmem zdobędą nowe Szlachectwo i prawo bycia elitą NOWEJ POLSKI.
       Jeżeli mówimy rojalizm, myślimy o rządach elity, rządach dziedzicznej monarchii. Rządach w równej mierze dbających tak o ciało jak i dusze Narodu. Sprawy socjalne gwarantujące bezpieczeństwo materialne wszystkich warstw społecznych i bezpieczeństwo tak wewnętrzne jak i zewnętrzne całego Państwa muszą być priorytetem rządzących. Nie możemy pozwolić na wyzysk człowieka przez człowieka co ma miejsce w z pozoru tylko wrogich sobie ustrojach  -  komunizmie i kapitalizmie. Jest to sprzeczne z naszą Świętą Wiarą Katolicką, na której opieramy wszystkie nasze działania.
      Dlaczego monarchia dziedziczna a nie DYKTATURA? Dyktatura ma bardzo poważne minusy, dyktator umiera i cały okres jego rządów, wypracowanych rozwiązań politycznych i gospodarczych staje pod znakiem zapytania patrząc pod kątem tego, co zrobi jego następca i kto nim będzie. Chyba, że przed śmiercią Dyktator wskaże swojego następcę ale tu już tworzą się zręby nowej monarchii dziedzicznej. Jednakże utopistą jest ten kto myśli, że jesteśmy w stanie w jednej chwili przeskoczyć z demoliberalnej ciemności w jaśniejącą jutrzenkę monarchii narodowej. W drodze do Wielkiej Polski - Katolickiego Królestwa Narodu Polskiego przez okres dyktatury narodowej wcześniej czy później przejdziemy i nie jest to jakieś zło konieczne ale raczej kolej rzeczy.

  INSTYTUT CHRISTUS REX jest falangą skupiającą Żołnierzy Chrystusa walczących o KATOLICKIE PAŃSTWO NARODU POLSKIEGO!

  Vivat Christus Rex !                                                                     
                                                                                                               

  PRZEZ RUCH ROJALISTYCZNO - NARODOWY DO POLSKI HIERARCHICZNEJ!


  O Katolickie Państwo Narodu Polskiego

  DEKLARACJA ZAŁOŻYCIELSKA

      Chcemy Polski Katolickiej! W tym stwierdzeniu zawiera się cały sens ideologii monarchicznej. Polska Chrystusowa to kraj, którego prawo oparte jest na DEKALOGU i głęboko przepojone moralnością i nauką katolicką. Środowiska lewicowe i liberalne głoszą iż wiara w Boga w XXI wieku jest niepasująca do stylu życia współczesnego człowieka. Wmawiają nam Polakom, żę  jeżeli już ktoś jest osobą wierzącą to niech Wiarę zachowa na swój własny użytek, niech to będzie jego prywatna sprawa, broń Panie Boże (!) aby zasady moralności katolickiej śmiał propagować w życiu publicznym. Bożek MATERIALIZMU  żąda państwa świeckiego a co się za tym kryje – ateistycznego. Z całą mocą naszej Świętej Wiary odrzucamy te szatańskie żądania i z pomocą Boga Najwyższego będziemy walczyć o Społeczne Panowanie Naszego Pana Jezusa Chrystusa!

      Przez tysiące lat istnienia różnych cywilizacji nikomu nie udało się wymyślić i opracować lepszego systemu etycznego i norm moralnych niż normy moralne i etyka katolicka. Nikt nie wymyślił i nie wymyśli, ponieważ KATOLICYZM dany jest nam ludziom od samego Boga, który jest istotą NAJDOSKONALSZĄ. Na naszych oczach wali się stary, materialistyczny porządek świata oparty na dwóch filarach zła materializmu: komunizmie i kapitalizmie. Komunizm już padł (przynajmniej instytucjonalnie), jak wielkiej ilości czasu będziemy potrzebowali na całkowite obalenie drugiego ustroju Złego, zależy wyłącznie od nas samych. Od stopnia natężenia naszych sił i środków jak i osobistego zaangażowania. Reszta w rękach Boga!

     My, Polacy musimy, będąc wiernymi i oddanymi Bogu wybrać DROGĘ pomiędzy komunizmem a kapitalizmem – drogę odrodzenia narodowego. Tą trzecią drogą jest ustrój monarchii narodowej. Ustrój łączący społeczne nauczanie Kościoła z tradycją narodową i ideą korporacyjną. Ustrój oparty na własności prywatnej, której modelowym przykładem jest przedsiębiorstwo rodzinne. Zamiast kapitalistycznej żądzy zysku przez wyzysk innych – wspólna praca dla wspólnej korzyści. Ustrój narodowo – monarchistyczny to ustrój przeciwny sztucznie wywołanemu przez lewicę podziałowi na klasy społeczne a co się za tym kryje - walce klas. W ustroju narodowo – monarchistycznym panuje pełna harmonia i współpraca pomiędzy stanami, które wspólnie pracują dla dobra całego NARODU i PAŃSTWA. Moralność katolicka musi obowiązywać w polityce i życiu publicznym a im wyższy urząd w Państwie tym wyższe wymagania pod tym względem musi spełniać kandydat. Rodzina i małżeństwo jako związek sakramentalny i podstawowy czynnik bytu i pomyślności Narodu uzyskają prawne i ekonomiczne warunki rozwoju. Jednakże ci którzy nie szanują życia innych (aborcjoniści, pospolici mordercy, handlarze narkotyków) będą karani śmiercią.

  Polacy muszą poczuć się wolni, ale nie wolni w stylu jaki im proponują lewicowo – masońscy „lekarze dusz” – seks bez ograniczeń, alkohol, narkotyki, niszczenie Wiary, kosmopolityzm.
  Polacy muszą być wolni w Chrystusie, wolni w poddaniu się Chrystusowi i godnym wypełnianiu jego praw. Muszą z całą stanowczością odrzucić wszelkie zło i zgniliznę moralną dręczącą naszą umiłowaną Ojczyznę Polskę.
  Chrystus naszym Wodzem i Panem!
  Chcemy naszą walką i pracą zbudować KATOLICKIE KRÓLESTWO NARODU POLSKIEGO!

  ZA INSTYTUT CHRISTUS REX
  Tomasz Jazłowski

  PRZEŁOM NARODOWY

        Nasza Ojczyzna POLSKA umiera! Rozkład ekonomiczny Kraju oraz moralny Narodu postępuje w zastraszającym tempie. Niszczy się poprzez sterowaną odgórnie dezinformację oraz zmasowaną antynarodową propagandę wartości tak bliskie każdemu Polakowi: religię katolicką, życie rodzinne, patriotyzm. W miejsce powyższych świętych wartości proponuje się: bezideowość, wszelakiego rodzaju zboczenia przeciwko naturze, zabijanie nienarodzonych w imię fałszywie pojętej wolności jednostki, ateizm lub religie fałszywe, brak poszanowania dla Tradycji i Kultury Narodowej, pogoń za pieniądzem ( nie chodzi tu o zwykłą relację typu praca - płaca, lecz o to, iż dla wielu ludzi pieniądz stał się bogiem, któremu są gotowi poświęcić wszystko, na przykład wolny czas, który powinni przeznaczyć na życie rodzinne, poprawę swojego stanu zdrowia (kłania się V Przykazanie) itp. Głodowe pensje, złodziejska prywatyzacja i wyprzedaż obcym ( w szczególności zachodnim tzw. inwestorom) majątku narodowego, ciągłe podwyżki, wspieranie ugrupowań lewacko – anarchistycznych, zamęt panujący w życiu politycznym Kraju zmuszają Nas do podjęcia działań obronnych. Musimy jako Naród przygotować się do Przełomu Narodowego będącego w swej istocie kontrrewolucją katolicko – narodową. W obecnym czasie, kiedy Naród polski jest w swej wielkiej masie ogłupiony i zdezorientowany, nie kartka wyborcza ale nasza rzeczywista siła (m.in. liczba uczestników demonstracji i to nie bynajmniej w stylu „don`t war, make love” ) jest w stanie zadecydować o przyszłości Kraju. Musimy działać szybko i zdecydowanie ale i rozważnie. Nie możemy dać się sprowokować i znowu ulec ludziom pokroju „kolegi Bolka”. Musimy wybierać pomiędzy Polską rzeczywiście wielką swą historią i czynami swych przodków a Polską słabą, zdaną na łaskę lub niełaskę międzynarodowych sił rządzących. Już teraz możemy zauważyć skutki rządów pro – unijnych (Naród zdezorientowany politycznie, pogłębiające się nałogi wśród młodego pokolenia Polaków, zagłada kulturowa i religijna Narodu Polskiego). Należy sobie zadać pytanie co się stało z tymi wartościami ponad materialnymi, które decydowały o kształcie i myśli polskiej polityki i kultury. Te wartości muszą powrócić! Powrócić do serc i umysłów wielkiej rzeszy Polaków! Kiedy to się stanie Polska obudzi się na nowo! Każdy z nas Polaków musi być żołnierzem gotowym poświęcić wszystkie swoje siły, zdrowie a jeśli będzie potrzeba i życie w obronie zagrożonych wartości cywilizacji łacińskiej. Jesteśmy być może jednym z ostatnich pokoleń z wielu pokoleń Polaków walczących o wielkość i niepodległość Polski, które te pragnienia może urzeczywistnić. Wrogowie Katolickiej Polski zarzucają polskim nacjonalistom iż są szowinistami i nie obchodzą ich losy innych Narodów. Wierutne i obrzydliwe to kłamstwo. Przytoczę w tym miejscu stare polskie przysłowie mówiące iż: „koszula bliższa ciału”. Naszą najwyższą powinnością jest opieka i obrona Narodu w którym się urodziliśmy, żyjemy i rozwijamy się kulturowo a dopiero później naszą uwagę powinny przykuwać problemy innych krajów. Po prostu myślenie hierarchiczne. Powyższe twierdzenie wcale nie oznacza iż losy innych Państw i Narodów są nam Polakom obce i obojętne. Wręcz przeciwnie. W epoce masońskiej globalizacji naszą odpowiedzią niech stanie się szeroka współpraca pomiędzy europejskimi nacjonalistami i monarchistami. Nie możemy bawić się w parafiańszczyznę. Kiedy idzie ofensywa światowego syjonizmu naszą odpowiedzią niech stanie się powiedzenie: „ działamy lokalnie, myślimy globalnie”. Narody Europy tworzą jedną wielką rodzinę połączoną więzami Cywilizacji Chrześcijańskiej – Cywilizacji Życia i Piękna. Przemieszanie i wymieszanie Narodów (jak tego chcą unijni „lekarze dusz”) może doprowadzić do waśni narodowościowych (patrz: sytuacja w b. Jugosławii i ZSRR w latach 90 – tych) a w dalszej kolejności do ogólnoeuropejskiej zawieruchy. Czy aby nie na tym im zależy?

  DEKLARACJA IN-R CHRISTUS REX

   
   DEKLARACJA IDEOWA


        Jesteśmy polskimi monarchistami i narodowcami (narodowymi integrystami). Wierzymy dogłębnie, iż Monarchia jest jedynym ustrojem politycznym mogącym uratować i uzdrowić Naród i Państwo Polskie.
   
      INSTYTUT CHRISTUS REX jest płaszczyzną porozumienia dla wszystkich  monarchistów i nacjonalistów głęboko wierzących w odrodzenie PRYMATU DUCHA nad wszelką zgnilizną duchową i moralną toczącą nasz Naród i Państwo. System liberalno - demokratyczny, którego początków należy szukać w roku 1789 - roku krwawej rewolucji antyfrancuskiej i początkiem narzucenia światu Nowego Porządku, nigdy nie uzyskał aprobaty ze strony prawdziwych obrońców ancien régime, do których i my się zaliczać pragniemy!

  DEKLARACJA KATOLICKA

       Jesteśmy wiernymi Katolickiej Tradycji Świętego Kościoła Rzymskiego. Kościół Rzymsko-Katolicki poważnie osłabiony przez „reformy” Soboru Watykańskiego II od ponad 40 lat pozostaje w poważnym kryzysie doktrynalnym. Soborowe nauki pseudo-katolickie (ekumenizm, kolegializm, wolność religijna, nowa liturgia) od bardzo wielu lat funkcjonujące w życiu i nauczaniu Kościoła doprowadziły do osłabienia i zaniku Wiary u wiernych w Polsce jak i w większości krajów całego świata. Obojętność religijna, nieznajomość podstawowych prawd Wiary, jak i samych praktyk religijnych u wiernych to nie jedyne zatrute owoce Vaticanum II. Postępujące zeświecczenie duchowieństwa, ich otwartość na świat i jego nowe prądy ideowe i filozoficzne niezgodne z odwiecznym magisterium Kościoła to  rzeczy wołające o pomstę do Nieba.
  Tylko nowa KONTRREFORMACJA KATOLICKIEJ TRADYCJI jest w stanie odrodzić Kościół Chrystusowy i przywrócić mu utracony blask niebiańskiej chwały!

  DEKLARACJA NARODOWA

       „Poprzez Ruch Monarchistyczny i Narodowy do Wielkiej Polski - Królestwa Polskiego”. Hasło to stanowi nasze ideowe zawołanie i kierunek działania. Wszelkie doktryny polityczne oparte na XIX wiecznych mrzonkach (komunizm, socjalizm, liberalizm, kapitalizm, modernizm) muszą zostać odrzucone jako z gruntu fałszywe, niszczące życie kulturalno - polityczno - gospodarcze Narodów. Naród Polski zrzucając jarzmo republikańskiej demokracji tzn. w jakiejkolwiek postaci rządy Ludu (i jego synonimów: społeczeństwa czy też i narodu) musi stać się Narodem Monarchistów. Narodem chcącym i umiejącym przeprowadzić skuteczną Kontrrewolucję uwieńczoną powrotem Króla na należne mu miejsce i oddanie mu władzy absolutnej.
  Tron Polski tak wielce zasłużony dla obrony Cywilizacji Łacińskiej raz jeszcze musi ukazać swą wielkość, przywiązanie i wolę walki o Chrześcijańską Europę, Kościół Rzymski i Stary Ład!


  DEKLARACJA EKONOMICZNA

       Ustrojem gospodarczym Polski nie może być ustrój oparty na całkowitym państwowym centralizmie gospodarczym (komunizm, socjalizm itp.) jak i gospodarce czysto wolnorynkowej (kapitalizm), wykluczającej jakikolwiek interwencjonizm, potrzebny niekiedy do poprawnego funkcjonowania państwa. Komunizm jak i kapitalizm pochodzą z jednego pnia ideologicznego braci fartuszkowych: MATERIALIZMU. Obydwa ustroje narzucają Narodom, wśród których funkcjonują wyższość MATERII nad DUCHEM, co nieuchronnie prowadzi te Narody do samozniszczenia. Oczywiście krytyka ustroju kapitalistycznego nie wiąże się z negacją własności prywatnej, z którą jest on utożsamiany. Małe zakłady przemysłowe (rodzinne) powinny stać się podstawą gospodarki Królestwa Polskiego, natomiast strategiczne gałęzie przemysłu muszą pozostać w rękach Królewskiego Państwa. 
        System bankowy oparty być musi na Centralnym Banku, który byłby gwarantem niezależności polskiej gospodarki. Ustrojem gospodarczym przyszłego Królestwa musi być ustrój korporacyjny, gdzie Izba Korporacyjna powinna pozostać ciałem doradczym przyszłego Monarchy lub z jego woli stanowić akty      legislacyjne. 


  MODLITWA INSTYTUTU (Narodowych Sił Zbrojnych):

  PANIE BOŻE WSZECHMOGĄCY
  DAJ NAM SIŁĘ I MOC WYTRWANIA
  W WALCE O WIELKĄ POLSKĘ
  KTÓREJ POŚWIĘCAMY CAŁE NASZE ŻYCIE

  NIECH Z KRWI NIEWINNIE PRZELANEJ BRACI NASZYCH
  POMORDOWANYCH W LOCHACH GESTAPO I CZEKI
  NIECH Z ŁEZ NASZYCH MATEK I SIÓSTR
  WYRZUCONYCH Z ODWIECZNYCH SWYCH SIEDZIB
  NIECH Z MOGIŁ ŻOŁNIERZY NASZYCH
  POLEGŁYCH NA POLACH CAŁEGO ŚWIATA
  POWSTANIE WIELKA POLSKA

  O MARIO, KRÓLOWO KORONY POLSKIEJ
  BŁOGOSŁAW NASZEJ PRACY I NASZEMU ORĘŻOWI
  O SPRAW MIŁOŚCIWA PANI
  PATRONKO NASZYCH RYCERZY
  BY WKRÓTCE U STÓP JASNEJ GÓRY I OSTREJ BRAMY
  ZATRZEPOTAŁY POLSKIE SZTANDARY Z ORŁEM BIAŁYM
  I TWYM WIZERUNKIEM - AMEN

  HYMN MŁODYCH - HYMN INSTYTUTU CHRISTUS REX

       Złoty słońca blask dokoła,
       Orzeł Biały wzlata wzwyż,
       Dumne wznieśmy w górę czoła,
       patrząc w Polski Znak i Krzyż,
       Polsce niesiem odrodzenie,
       Depcząc podłość, fałsz i brud,
       W nas mocarne wiosny tchnienie,
       W nas jest przyszłość,
       Z nami lud,

  Naprzód idziem w skier powodzi,
  Niechaj wroga przemoc drży,
  Już zwycięstwa dzień nadchodzi,
  Wielkiej Polski moc to my!
  Wielkiej Polski moc to my!
  Naprzód idziem zbrojni duchem,
  Antychrysta pędzić precz.
  Matko Boża nas wysłuchaj,
  Błogosław Chrobrego Miecz!
  Błogosław Chrobrego Miecz!

  Hymn Młodychpolska pieśń powstała w 1926 jako hymn Obozu Wielkiej Polski.
  Autorem tekstu jest Jan Kasprowicz.
  Pieśń szybko stała się jednym z symboli polskiego ruchu narodowego. Śpiewana jest do melodii Warszawianki z 1831.

  Umundurowanie członka CHRISTUS REX
  Ubiór członka składa się:

  1.   Furażerki lub beretu w kolorze zielonym z naszywką organizacyjną
  2.  Koszuli ciemno zielonej (na lewym ramieniu naszywka  organizacyjna)
  3.   Pasa czarnego oficerskiego (z koalicyjką dla funkcyjnych)
  4.   Czarnych spodni (bryczesów)
  5.   Czarnych butów (oficerki)

  POZDROWIENIE:  

  SALUT RZYMSKI ze słowami: AVE CHRISTUS REX!


  ZNACZEK ORGANIZACYJNY:

  2
  KONCEPCJA DZIAŁANIA - ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

       Dla jednych jesteśmy reakcjonistami, konserwatystami, klerykałami i fanatykami dla innych jesteśmy radykałami, ateuszami, oportunistami. Dla nas te podziały nie istnieją. Jesteśmy konserwatystami prawda, bo uważamy za rzecz konieczną i zdrową pielęgnowanie tradycji, kultury, życia rodzinnego i łączności z polską przeszłością. Ale jesteśmy też postępowcami, bo idziemy śmiało naprzód, bez przesądów odrzucając wszystko, co jest szkodliwe dla Narodu. 

                       JAN MOSDORF, Akademik i polityka, 1926

  I. PODSTAWY WYJŚCIOWE

  Naród Polski czuje się równouprawnionym partnerem społeczności światowej i nie ma żadnych racjonalnych ani moralnych podstaw, aby polski interes narodowy miał niższą rangę niż interes innych narodów czy międzynarodowych organizacji, grup interesów czy tajnych ośrodków dyspozycji.
  Elementy słabości Polski muszą być przezwyciężone odbudową niezbędnej siły moralnej i ekonomicznej oraz sprawnością polityczną i organizacyjną, a Rzeczpospolita Polska, państwo, którego istnieniem jest zainteresowany jedynie Naród Polski - musi być narzędziem ochrony polskich interesów zarówno w sferze zbiorowej jak i indywidualnej wszystkich Polaków.
  INSTYTUT CHRISTUS REX stoi na gruncie etyki katolickiej, w szczególności zaś dążyć będzie do tego, by prawodawstwo polskie zapewniało wychowanie chrześcijańskie młodych pokoleń, wzięło pod opiekę zadania Rodziny i umożliwiło oparcie życia politycznego i gospodarczego na podstawach moralności katolickiej.
  Naszym naczelnym hasłem jest zdanie, które sformułował Roman Dmowski w swoim dziele „Myśli nowoczesnego Polaka”:
               „JESTEM POLAKIEM, WIĘC MAM OBOWIĄZKI POLSKIE, SĄ ONE TYM WIĘKSZE I TYM SILNIEJ SIĘ DO NICH POCZUWAM, IM WYŻSZY PRZEDSTAWIAM TYP CZŁOWIEKA”.


  ELITY NARODU DLA NARODU - KATOLICKI ŚWIAT * 
  BIAŁA EUROPA * NARODOWA POLSKA

  II. POLITYKA ZAGRANICZNA

  1. Państwo Polskie powinno swym zasięgiem kulturowym i politycznym objąć wszystkie ziemie zamieszkałe zwartą masą przez Polaków oraz pozostające pod wpływem polskiej cywilizacji.
  2. Polska polityka zagraniczna musi być niezależna od ośrodków decyzyjnych tak Wschodu jak i Zachodu.
  3. Należy zlikwidować nielegalny handel obcokrajowców w Polsce.
  4. Powinna być zakazana (poza nielicznymi wyjątkami) sprzedaż i dzierżawa nieruchomości w Polsce przez obcokrajowców.
  5. Na terenie Polski nie mogą stacjonować wojska obcego państwa.
  6. Motywacje ekonomiczne do emigracji z Polski wykorzystują planowo kraje zachodnie Unii Europejskiej wchłaniając dobrze wykształconych zawodowo młodych ludzi, stwarzając im warunki do zakładania rodzin, przy jednoczesnym planowej akcji asymilacyjnej.
  7. Jedyną efektywną drogą do powstrzymania emigracji jest przezwyciężenie recesji i stagnacji w gospodarce, stworzenie miejsc pracy oraz motywacji ekonomicznych do pracy w Kraju, poprzez zbliżenie realnych zarobków w Polsce do zarobków jakie obowiązują w całej Unii Europejskiej.
  8. Należy umożliwić powrót do Kraju i zapewnienie środków do życia wszystkim Polakom wywiezionym bezprawnie poza granice Polski (przede wszystkim do republik b. ZSRR)
  9. Po szeroko zakrojonej akcji uświadamiającej wśród Rodaków, w jak najszybszym terminie należy rozpisać referendum na temat wyjścia Polski z Unii Europejskiej.


  III. POLITYKA WEWNĘTRZNA

  1. PRAWODAWSTWO NARODOWE

  1.1 W Państwie Polskim prawa publiczne posiadać mogą jedynie Ci, którzy są dziedzicami          cywilizacji polskiej lub godni stać się jej współtwórcami.
  1.2 Państwo Polskie w celu zabezpieczenia życia i zdrowia Narodu powinno stosować bezwzględnie środki prawne wobec tych których działalność jest sprzeczna z interesem narodowym.
  1.3 Nikczemni kryminaliści występujący przeciwko Narodowi muszą być karani śmiercią bez względu na ich wyznanie czy rasę.
  1.4 Prawo wyborcze - prawo głosu (samorząd lokalny) muszą posiadać tylko Polacy zamieszkujący na stałe w Polsce.
  1.5 Państwo Polskie musi mieć do dyspozycji sprawny aparat wykonawczy w terenie. W związku z tym należy wzmocnić samorząd lokalny nie dopuszczając jednak do prób federalizacji Polski.
  1.6 W chwilach szczególnego zagrożenia interesów Wspólnoty Narodowej należy powołać doraźne Trybunały Narodowe.
  1.7 Trybunały Narodowe działać będą doraźnie pod kontrolą prawodawstwa stanu wojennego lub wyjątkowego, opierając swe wyroki na dobrze pojętym interesie całej Wspólnoty Narodowej.

  2. RODZINA

  2.1 Rodzina jako najmniejsza ale i najważniejsza komórka Narodu musi być szczególnie wspomagana i ochraniana przez prawodawstwo polskie.
  2.2  Pierwszeństwo do ochrony i pomocy powinny posiadać rodziny wielodzietne.
  2.3 Szczególną opiekę prawną oraz organów państwowych i samorządowych należy otoczyć matki i dzieci z rozbitych małżeństw - rodzin aby zapewnić im prawidłowy tok wychowania i nauczania oraz uratować przed przejściem do tzw. marginesu społecznego. Alimenty, renty rodzinne czy sieroce i inne świadczenia przysługujące z tego tytułu winny być rewaloryzowane stosownie do dynamiki płac i kosztów utrzymania.
  2.4  Wspólnotą wszystkich Rodzin jest Ojczyzna.
  2.5  Jesteśmy przeciwko tzw. seksualizacji  brutalnie wdzierającej się do wszelkich dziedzin życia publicznego (np. środki masowego przekazu, szkoła, ulica - tzw. parady równości itp.) Dewiantów należy karać a wszelkie zachowania przeciwne prawu naturalnemu prawnie zakazać i zwalczać.
  2.6  Ideologia tzw. gender musi być prawnie zakazana i z całą bezwzględnością zwalczana.

  3. ABORCJA (etyka, sprawy zdrowotne, demograficzne)

  3.1 Jesteśmy przeciwko dopuszczalności przerywania ciąży, jako największego przestępstwa naruszającego kręgosłup moralny i etyczny Narodu. Dziecko od swej matki dającej życie oczekuje tylko miłości i opieki - nigdy śmierci! - także to jeszcze nie narodzone!
  3.2 Przerwanie ciąży przez kobietę grozi jej poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi. Przerywając ciąże kobieta musi liczyć się z tym iż już nigdy nie będzie mogła powtórnie zajść w ciążę a jeżeli już się tak stanie nigdy nie będzie pewności czy zdoła ją donosić i czy urodzone dziecko będzie w pełni władz umysłowych i fizycznych.
  3.3 Poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi dla kobiety są niektóre środki antykoncepcyjne o których powszechnie mówi się, że są nieszkodliwe (np. tabletki antykoncepcyjne.
  3.4 Odpowiednia liczebność Narodu, oparta na zdrowej ekonomice stanowi niezbędny element bytu i rozwoju narodowego (polityka demograficzna)
  3.5 Nasz Ruch przeciwstawia się stanowczo różnym formom lewackiego feminizmu uznając, że odwieczne naturalno - chrześcijańskie prawa dały kobiecie przyrodzoną jej rolę matki, żony, córki i narzeczonej.
  3.6 Nie ma żadnych podstaw aby sztuczne teorie masońskie zabrały kobiecie szacunek chrześcijańskiej istoty za której godność i bezpieczeństwo mężczyzna gotowy jest oddać życie.

   4. Mniejszości narodowe

  4.1 Mniejszości narodowe mogą w Polsce zamieszkiwać i pielęgnować swój język i kulturę, natomiast w żadnym razie nie mogą uzurpować sobie prawa do rządów nad Polakami.
  4.2 Różnorodne stowarzyszenia narodowościowe i etniczne nie mogą służyć wynaradawianiu rdzennych Polaków, co zdarza się często na Śląsku.
  4.3 Domeną w/w stowarzyszeń mogą być jedynie działania kulturalno - oświatowe, bez notorycznej negacji polskiej państwowości i racji stanu.
  4.4 Przynależność do mniejszości narodowej nie zapewnia żadnych przywilejów, które są sprzeczne z zasadami sprawiedliwości.
  4.5 Finansowanie państwowe stowarzyszeń mniejszości musi łączyć się z analogicznymi posunięciami obcych rządów wobec Polonii. Rząd Polski nie ma obowiązku utrzymywania stowarzyszeń mniejszości narodowych, gdy tymczasem władze ich krajów nie finansują analogicznych organizacji Polaków.

  5. Religia, Kościół a Państwo

  5.1 Stoimy na gruncie Katolickiego Państwa Narodu Polskiego, w którym religią dominującą jest rzymski katolicyzm bez wszelkich naleciałości modernistycznych.
  5.2 Wierzenia i uczucia religijne są ważnym źródłem siły moralnej Narodu oraz rękojmią jego wysokiego poziomu etycznego. Religia katolicka jako religia objawiona przez samego Boga musi zajmować w życiu Narodu Polskiego stanowisko przodujące.
  5.3 Kościół Katolicki musi mieć niekwestionowany autorytet w sprawach natury religijnej, natomiast jeżeli chodzi o zagadnienia społeczno - polityczne nie może być traktowany jako nieomylny.

  6. Prasa, Radio, Telewizja (media)

  6.1 Państwo Polskie w swym prawodawstwie musi zakazać wydawania prasy która nie przyczynia się do zachowania pomyślności Narodu.
  6.2 To samo tyczy się programów radiowo - telewizyjnych oraz wszelkich innych form masowego przekazu.
  6.3 Środki masowego przekazu muszą mieć charakter i oblicze narodowe.
  6.4 Uzyskane fundusze likwidacyjne z wrogich Narodowi mediów należy przekazać na rozwój prasy polskiej, opartej na kultywowaniu wartości narodowych i katolickich.
  6.5 Ważnym czynnikiem zwalczania obcych wpływów propagandowych w mass-mediach jest danie bezwzględnego odporu amerykanizacji i judaizacji zdrowej rozrywki, wynikającej z polskiej tradycji i kultury.
  6.6 To samo dotyczy programów radiowo - telewizyjnych oraz wszelkich form masowego przekazu opanowanych przez psychologicznie nieobojętną tzw. reklamę - w rzeczywistości najprymitywniejszy sposób oddziaływania na ludzkie instynkty.

  7. Sztuka, literatura oraz moralność Narodu

  7.1 Państwo Polskie w swym prawodawstwie musi umożliwić zwalczanie wszelkich tendencji w sztuce i literaturze oraz zlikwidowanie wszelkich instytucji które godzą w moralną postać Narodu (np.: tzw. agencje towarzyskie, kluby bejowskie, pornografia itp.)
  7.2 Należy zapewnić Narodowi Polskiemu jak najszerszy dostęp do dóbr i wartości kultury.
  7.3 Sztuka i literatura powinny być wspomagane finansowo i administracyjnie przez Państwo Polskie, jako jedne z głównych filarów kultury narodowej Polski.
  7.4 Sztuka i literatura stanowią autentyczny rdzeń ducha narodowego i dlatego należy usunąć z niego wszystkie kosmopolityczne i lewicowe wpływy oraz ich przedstawicieli.
  7.5 Środowiska twórcze dzisiejszej Rzeczpospolitej nie dorastają do wyzwań trudnej rzeczywistości i dlatego warto z całym zapałem szukać i wykreowywać młode talenty, zdolne do przeciwstawienia się zalewowi szmiry i wrogich narodowi kulturze konsumpcyjnej.

  8. Organizacje polityczne

  8.1 Należy zdelegalizować oraz zakazać działalności partiom, stowarzyszeniom i związkom o nastawieniu komunistycznym, anarchistycznym, liberalnym i masońskim oraz organizacjom które wywodzą się z wyżej wymienionych nurtów, lecz działają pod zmienioną nazwą, jako organizacjom o ideologii zbrodniczej nie mającym racji bytu w życiu społeczno - politycznym Narodu polskiego.
  8.2 Partie i stowarzyszenia polityczne o profilu narodowym i rojalistycznym skupione będą w Organizacji Politycznej Narodu.
  8.3 Zajmowanie wyższego stanowiska w Organizacji Politycznej Narodu nakładać będzie na każdego większe obowiązki i większą odpowiedzialność, nie zaś stawać się źródłem przywilejów i korzyści.
  8.4 Polityczna przeszłość człowieka nie zamyka przed nim nowych dróg rozwoju osobowego i społecznego. Jedynie przestępcy i notoryczni niszczyciele ładu narodowego (socjaliści, liberałowie, komuniści, socjaldemokraci) zasługują na karę i potępienie.

  9. Lustracja i dekomunizacja

  9.1 Polskę trzeba odkomunizować. Należy ujawnić agentów bezpieki od szczebla gminy i zakładu pracy po Zgromadzenie Narodowe i urząd Prezydenta.
  9.2 Zbrodniarzy i zdrajców komunistycznych należy osądzić a ich mienie należy znacjonalizować. Pomoże to w walce z przestępczością gospodarczą a byli komuniści przestaną być obywatelami pierwszej kategorii.
  9.3 Należy zwalczać obce siatki agenturalne ośrodków zachodnich, dążących do ubezwłasnowolnienia gospodarczego i politycznego Polski.
  9.4 Wobec zbrodniarzy- członków UB i organizacji pokrewnych w latach 1944 - 56 nie obowiązuje procedura przedawnienia.
  9.5 Należy domagać się wydania przez państwa obce funkcjonariuszy zbrodniczych organizacji. Nie jest tajemnicą, że w latach po 1956 roku i po 1968 roku wielu z nich znalazło schronienie w Izraelu.

  10. Wojsko i policja

  10.1 Państwo Polskie powinno być organizacją Narodu, w którym „duch żołnierski przenika Naród, a duch narodowy Armię”.
  10.2 Służba wojskowa powinna stanowić zaszczytny obowiązek każdego Polaka i najważniejszy etap wychowania narodowego.
  10.3 Pieniądze z budżetu Państwa w pierwszym rzędzie powinny być przeznaczone na narodową armię i policję.
  10.4 Wszelka propaganda pacyfistyczna powinna być surowo karana oraz skutecznie zwalczana.
  10.5 Policja narodowa powinna zapewnić spokój i bezpieczeństwo wewnętrzne Narodu.
  10.6 Policjanci tak jak i wojskowi powinni cechować się wysokim morale a za swą pracę muszą otrzymywać wysokie uposażenie.
  10.7 Dla pomyślności i obronności Polski potrzebny jest silny przemysł obronny. Państwo polskie nie może być uzależnione w zakresie obronności od dostaw zagranicznych.
  10.8 Przewidywane jest utworzenie terytorialnych oddziałów szturmowo-obronnych (Ochotnicze Siły Bezpieczeństwa Narodowego), pod bezpośrednim dowództwem członków Ruchu. Będą one miały na celu ochronę zebrań, spotkań, zlotów i manifestacji Ruchu oraz czynnego wspierania wojska i policji w zależności od potrzeb.
  11. Związki zawodowe
  11.1 Muszą zostać zaostrzone kary dla pracodawców utrudniających lub uniemożliwiających działalność związkową.
  11.2 Związki zawodowe muszą mieć prawo do każdego strajku, w tym politycznego, który uznajemy za prawny jeżeli inne środki prawne okażą się zawodne.
  11.3 W rękach Narodowego Związku Zawodowego strajk nie jest instrumentem służącym zrujnowaniu narodowej gospodarki ale jej powiększeniu i rozwoju poprzez walkę z wadami funkcjonującymi w mechanizmach kierowniczych przedsiębiorstw jak i całej gospodarki.
  11.4 Będziemy wspomagać i tworzyć związki zawodowe o obliczu narodowo - katolickim.
  11.5 Związki zawodowe nie powinny zadowalać się biernym tkwieniem w murach swych zakładów pracy lecz powinny czynnie uczestniczyć we wszystkich formach aktywizacji Narodu.
  11.6 Optując za pokojowym istnieniem pracobiorcy i pracodawcy opowiadamy się w dalszym czasie za modelami związków opartych o ideę korporacyjną. Pamiętajmy, że konflikty pomiędzy pracodawcami a pracobiorcami wykorzystują często ośrodki polityczne powiązane z ośrodkami międzynarodowymi - wrogimi interesom Narodu Polskiego.
  12. Ochrona środowiska
  12.1 Ochrona środowiska musi stanowić równorzędne kryterium w decyzjach gospodarczych obok rachunku zysków, wynikających z prowadzenia lub podjęcia danej produkcji.
  12.2 Konsekwencją wzrostu potęgi cywilizacji konsumpcyjnej staje się postępująca mechanizacja i degradacja środowiska naturalnego oraz wszelkich związanych z nim powinności człowieka, co spowoduje dalszą demoralizację jednostki ludzkiej i spodziewany upadek systemu technologiczno - elektronicznego w dzisiejszym kształcie.
  13. Używki, alkohol, narkotyki
  13.1 Wszelkie narkotyki i tzw. dopalacze zostaną prawnie zakazane zaś handlarze narkotyków jak i ich producenci będą ścigani i osądzeni z całą surowością prawa do kary śmierci włącznie.
  13.2 Wyroby tytoniowe powinny podlegać negatywnej kampanii reklamowej ze względu na swoją szkodliwość dla zdrowia człowieka, jednakże wybór ich używania pozostawiamy wolnej woli potencjalnego palacza.
  13.3 Sprzedaż i produkcja alkoholi wysokoprocentowych (według badań naukowych jest to płynny narkotyk) powinna podlegać kontroli państwa a liczba punktów jego sprzedaży ograniczona (np.: sklepy nocne, stacje benzynowe). Handlarze i wyrobnicy nielegalnie wytwarzający wysokoprocentowy alkohol muszą podlegać wysokim karom prawnym (kary więzienia).
  IV. PROGRAM GOSPODARCZY - NARODOWY USTRÓJ SPOŁECZNY
  1. Wstęp - założenia ogólne
  1.1 Dzisiejszy ustrój gospodarczy opierający się na niesprawiedliwości społecznej oraz nędzy i wyzysku Narodu Polskiego musi zostać zlikwidowany jako niemoralny i szkodliwy dla Państwa i narodu Polskiego. Narodowy Ustrój Gospodarczy powinien być oparty na człowieku wychowanym na zasadach chrześcijańskich i świadomym swych obowiązków wobec własnego Narodu.
  1.2 Naród Polski winien być właścicielem bogactw naturalnych Kraju i jedynym ich gospodarzem. Naczelnym celem gospodarki narodowej jest zapewnienie bytu każdemu Polakowi a całemu Narodowi niezależności gospodarczej niezbędnej do posiadania niepodległości politycznej.
  1.3 Wytwórczość polska, uniezależniona od koniunktury światowej powinna zaspokoić wszystkie istotne potrzeby gospodarki narodowej.
  1.4 Państwo polskie musi funkcjonować politycznie w ustroju monarchistycznym, gospodarczo zaś korporacyjnym. Naród Polski musi być rządzony w sposób uczciwy i moralny, opierając się na Katolickiej Nauce Społecznej.
  2. Własność - przekształcenia własnościowe
  2.1 Należy przygotować koncepcję przekształceń własnościowych, w której istotną rolę muszą odgrywać załogi pracownicze.
  2.2 Należy rozwijać tak indywidualny sektor prywatny jak i spółdzielczy i państwowy.
  2.3 Żadna własność (prywatna, państwowa, komunalna, spółdzielcza) nie może być traktowana jako źródło wyzysku oraz nadużyć wobec Narodu Polskiego.
  2.4 Główne gałęzie przemysłu narodowego (np. :przemysł ciężki ) muszą pozostać (ze względu na swoje znaczenie m.in. militarne) w rękach Państwa Polskiego ( np.: górnictwo, energetyka, kolej, hutnictwo) .
  2.5 Trzeba jasno oświadczyć, że dotychczasowa wysprzedaż i rozdawnictwo majątku narodowego jest nielegalna i przestępcza i jako taka będzie uznana za nieważną a wysprzedany majątek będzie odebrany.
  2.6 Prywatne przedsiębiorstwa tzw. rodzinne nie powinny przekraczać więcej niż 100 pracowników.
  2.7 Należy odbudować przemysł Polski zniszczony przez destrukcyjne rządy po 1989 roku.
  2.8 Państwo Polskie musi posiadać Bank Centralny będący gwarantem niezależności tak politycznej jak i gospodarczej Państwa. Cała działalność gospodarcza państwa musi się odbywać przez w/w bank aby zachowana była całkowita kontrola nad gospodarką Państwa Polskiego.
  2.9 Banki zagraniczne mogą funkcjonować tylko pod kontrolą Polskiego Banku Centralnego.
  2.10 Wywożenie zysków za granicę z działalności gospodarczej w Polsce musi być pod pełną kontrolą Banku Centralnego.
  3. Zatrudnienie
  3.1 Każdy Polak ma prawo do pracy w Polsce a w szczególności ludzie młodzi wchodzący w dorosłe życie.
  3.2 Państwo Polskie musi uznać za swój podstawowy obowiązek ożywienie przemysłu i poprawę warunków życia Narodu.
  3.3 Jeżeli wyżywienie i zagwarantowanie prawa do pracy wszystkim Polakom okaże się niemożliwe, obcokrajowcy zatrudnieni w Kraju będą zmuszeni do opuszczenia Polski.
  3.4 Najważniejszą powinnością każdego Polaka powinna być praca umysłowa lub fizyczna.
  3.5 Zakres działania jednostki nie może kolidować z interesami większości ale powinien się mieścić w ramach społecznych i służyć ogółowi.
  3.6 Państwo Polskie musi zagwarantować wprowadzenie w rejonach szczególnie zagrożonych bezrobociem program inwestycji rządowych tworzących nowe miejsca pracy.
  3.7 Należy zapewnić godziwe warunki życia i płacy osobom niepełnosprawnym.
  3.8 Bezrobotni otrzymujący zasiłek powinni być zobowiązani do przepracowania dwóch dni w tygodniu ( 2x8 godz.) na rzecz miasta lub gminy w której mieszkają.
  3.9 Powszechność zatrudnienia należy się przede wszystkim ojcom rodzin czy kobietom samodzielnie wychowującym dzieci, ponieważ od ich pracy zależy bezpieczeństwo osób w rodzinie.
  3.10 Należy wprowadzić zakaz tzw. umów śmieciowych.
  3.11 Należy zaostrzyć kary za tzw. mobbing w miejscu pracy.
  3.12 Należy wprowadzić ułatwienia prawne w zakładaniu tzw. spółdzielni produkcyjnych przez osoby zainteresowane tą formą działalności.
  4. Bezpieczeństwo płacy i pracy
  4.1 Należy zagwarantować wypłacanie przez budżet państwa roszczeń finansowych pracownikom w przypadku likwidacji lub upadłości zakładu pracy (w przypadku niewypłacalności zakładu pracy).
  4.2 Czas pracy pracownika fizycznego jak i umysłowego tak w sektorze państwowym jak i prywatnym nie może przekraczać 8 godzin na zmianę, ponieważ dłuższy czas pracy jest nieekonomiczny tak dla pracownika jak i dla pracodawcy ( zmęczenie = mała wydajność + wypadki przy pracy).
  5. Warunki i zabezpieczenia socjalne
  5.1 Państwo Polskie powinno wszechstronnie zabezpieczyć warunki socjalne dla ludzi w wieku emerytalnym oraz rencistom.
  5.2 Państwo Polskie musi troszczyć się o podniesienie poziomu zdrowia Narodu poprzez objęcie opieką medyczną i socjalną samotnej matki z dzieckiem, wzrost sprawności fizycznej wśród młodzieży poprzez tworzenie i udzielanie poparcia klubom zajmującym się wychowanie fizycznym młodzieży polskiej.
  5.3 Wyodrębnienie w ramach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych funduszy ubezpieczenia od wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz uzależnienie składki od stanu zagrożeń w zakładzie.
  6. Reprywatyzacja

  6.1 Musi zostać przeprowadzona reprywatyzacja, która połączona z odszkodowaniem za pozostawione mienie zabużańskie oraz straty Polaków spowodowane wojną (odszkodowania od Niemców i Rosji) winna być równorzędnym elementem przekształceń własnościowych z procesami prywatyzacyjnymi. Reprywatyzacja powinna następować według procedur sądowych wynikających z prawa cywilnego a podstawową formą powinien być zwrot  w naturze.
  6.2 Zagrabiony przez komunistów majątek musi być zwrócony byłym właścicielom. Prawo do uzyskania zawłaszczonego majątku powinno przysługiwać Polakom na stałe zamieszkałym w Polsce. Zwrot wywłaszczonego majątku nie dotyczy wielkich posiadłości ziemskich rozparcelowanych wśród rolników ( zwrot tylko pieniężny).

  7. Rolnictwo - polityka rolna

  7.1 Prawo do posiadania ziemi polskiej ma przede wszystkim chłop polski.
  7.2 Państwo polskie musi roztoczyć wszechstronną opiekę nad rolnictwem:
  - zmniejszyć radykalnie podatki rolne
  - umożliwić rolnikom otrzymywanie nisko procentowych długoterminowych kredytów, tanich maszyn i urządzeń, nawozów i środków potrzebnych do wytwórczości.
  7.3 Należy przerwać import artykułów rolnych wytwarzanych w Kraju oraz zaostrzyć kontrolę towarów sprowadzanych z zagranicy.
  7.4 Ziemię leżącą odłogiem należy przydzielić na dogodnych warunkach bezrobotnym i repatriantom
   (Polakom gotowym na powrót i na stałe zamieszkanie w Ojczyźnie).
  7.5 Zapewnienie relatywnie tańszych kredytów dla rolnictwa niż kredyty handlowe ze względu na konieczność dostosowania ich do cyklów produkcyjnych w rolnictwie.

  8. Polityka mieszkaniowa
  8.1 Musi zostać poprawiona sytuacja mieszkaniowa milionów Polaków. Zezwolenia na budowę powinny być dawane „od ręki” a kredyty budowlane winny być długoterminowe, powszechne, nisko oprocentowane lub bezprocentowe.
  8.2 Należy rozdać za darmo państwowe mieszkania kwaterunkowe i lokatorskie spółdzielcze jego dotychczasowym mieszkańcom (uwłaszczenie lokatorów).
  8.3 Trzeba znieść wszelkie ograniczenia w budowie i własności mieszkań i domów. Każdy właściciel gruntu V i VI klasy powinien mieć prawo do zamiany go na działki budowlane.
  8.4 Opłata za mieszkanie, opłata za kredyty mieszkaniowe powinny być relatywne do zarobków.
  8.5 Pierwszeństwo w dostępności kredytów i mieszkań w pierwszym rzędzie winno być zapewnione młodym małżeństwom.
  9. Lecznictwo - polityka wobec służby zdrowia
  9.1 Należy utrzymać bezpłatność świadczeń lekarskich.
  9.2 Państwo polskie powinno utrzymać pracowniczą służbę zdrowia oraz utrzymać bazę lecznictwa sanatoryjnego w celu zapewnienia usług profilaktycznych i rehabilitacyjnych pracownikom. Koszty związane z tą działalnością powinno ponosić tak budżet państwa jak i pracodawca prywatny.
  9.3 Państwo musi zapewnić Służbie Zdrowia niezbędną pomoc w lekach i sprzęcie w celu ratowania życia i zdrowia chorych Polaków.
  9.4 Służba Zdrowia podobnie jak i inne sfery budżetowe dotknięta jest wieloma patologiami  (łapownictwo, brak odpowiednich kwalifikacji itp.), które muszą zostać wykorzenione.
  10. Oświata
  10.1 Państwo Polskie powinno zapewnić powszechny dostęp do oświaty i bezpłatność nauczania na wszystkich szczeblach jak również zabezpieczyć odpowiedni poziom nauczania.
  10.2 Należy stworzyć powszechny system oświaty dla dorosłych, zwłaszcza przekwalifikowania lub podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników. System ten powinien być finansowany zarówno przez pracodawców prywatnych jak i Państwo.
  10.3 Należy odsunąć od funkcji dydaktycznych przefarbowanych komunistów i liberałów, czynnych popleczników kosmopolityzmu i filosemityzmu oraz osobników o antynarodowych poglądach.
  10.4 Należy jak najszybciej powstrzymać próby zamykania szkół a w pozostałych ograniczanie nauki z ważnych dla wychowania nowego pokolenia przedmiotów np. historii.

  V. ZAKOŃCZENIE

  Nasz Ruch opierając się na powyższych zasadach będzie zdecydowanie zwalczać wszystko to co godzi w całość NARODU POLSKIEGO a przede wszystkim organizacje lewicowe i liberalne. 
  Przystępujemy do działania z głęboką wiarą, że program nasz skupi pod sztandarami narodowego monarchizmu całe pokolenie młodych Polaków a ich praca i walka doprowadzą do wywołania wielkiego poruszenia  i urzeczywistnienia idei WIELKIEJ POLSKI !


  5 ZASAD Christus Rex:

  1. Jako ruch polityczny nie uznajemy III RP za wolną i niepodległą Polskę, a za terytorium okupowane, ponieważ od 1939 roku nie odzyskaliśmy utraconej suwerenności i niepodległości.

  a) Lata 1939-1945 - okupacja niemiecka i sowiecka (Kresy Wschodnie).

  b) Lata 1945-1989 - okupacja komunistyczna (zależność polityczna i ekonomiczna rządów PRL od ZSRR).

  c) Rok 1989 - przekazanie władzy przez komunistów własnej agenturze (okrągły stół) i oddanie Polski pod dyktat władzy liberalnej i kapitalistycznej (kapitalizm i komunizm to ustroje wyrastające z jednego pnia zwanego materializmem), a następnie władzy okupacyjnej Unii Europejskiej (tzw. referendum jest w istocie nieważne, ponieważ pomijając już wynik owego happeningu, nad pewnymi wartościami moralnymi się nie dyskutuje i nie podlegają one głosowaniu (w tym przypadku niepodległość i suwerenność Ojczyzny).
  Unia Europejska bezpośrednio, a pośrednio USA i Izrael to obecni okupanci Polski.

  2. Wszelkie rządy stanowione przez lud (w obecnym tego słowa znaczeniu) uznajemy za nielegalne i sprzeczne z prawem boskim, ponieważ lud - naród - społeczeństwo nie jest suwerenem mogącym stanowić prawa (ujęcie ludu jako suwerena ma pochodzenie antykatolickie, antypapieskie i wiąże się z reformacją). Ideę nacjonalistyczną rozumiemy jako działanie elit na rzecz dobra i pomyślności narodu, ale to działanie nie zawsze jest równoznaczne z jego wolą. Prawowitą formą władzy jest monarchia dziedziczna (Narodowa Monarchia Społeczna), do której dążymy, a formą ją poprzedzającą jest dyktatura.

  3. W swoich działaniach i myśli politycznej odwołujemy się do powstania Cristeros oraz powstania w Wandei, jak i dziedzictwa europejskich ruchów narodowo - radykalnych okresu międzywojennego, mając na uwadze warunki geopolityczne czasów współczesnych.

  4. Rzymski Kościół Katolicki od roku 1958 (śmierć ostatniego papieża) jest okupowany przez sektę modernistyczną potępioną wcześniej w nauczaniu przez nieomylne Magisterium Kościoła Świętego. Jedynym logicznym i zgodnym z teologią katolicką rozwiązaniem jest przyjęcie tezy sedevacante do czasu powrotu katolickiego papieża na tron piotrowy i katolickiej hierarchii na stolice biskupie.

  5. Arystokracja ducha to nowa elita przyszłej wolnej polski, która wykształci się w ogniu walki o polskie państwo katolickie, które to stanie się fundamentem odrodzenia krajów chrześcijańskiej Europy.


  KATOLICKI UNIWERSALIZM KONTRA ATEISTYCZNY GLOBALIZM
         W dzisiejszym świecie zdominowanym przez globalne siły antychrześcijańskie nie ma niestety (czy też -stety) miejsca na nacjonalizmy i partykularyzmy narodowe, czyli tak zwaną parafiańszczyznę. Ich czas bezpowrotnie przeminął. Nacjonalizm odkąd tylko zaistniał (rewolucja antyfrancuska), nie łączył, a raczej dzielił. Każdy naród ma inne cele, pragnienia i dążenia. Nacjonalizm jednego narodu bardzo często stoi w sprzeczności z dążeniami narodowymi sąsiedniego. Ostatnimi czasy propagowana przez niektóre kręgi międzynarodówka nacjonalistyczna to twór sztuczny, który szans na przeżycie nie ma żadnych. Nie łączy się ognia z wodą! Miłości do własnego narodu z pomocą innemu, mimo iż ten jest wrogo nastawiony. Miłość i szacunek do własnego Narodu nie może być też numerem pierwszym w naszym systemie wartości, co coraz częściej niestety widać w tzw. kręgach narodowych. A gdzie sprawy Kościoła i Pana Boga? A jeżeli już ten Pan Bóg gdzieś jest, to jest taki trochę na uboczu, nieśmiało, bo tak po prostu wypada. I zazwyczaj, jak już jest, to jest to Pan Bóg w wydaniu takim, jak tego chcą Jego i nasi wrogowie – w wydaniu modernistycznym, skażonym herezją II Soboru Watykańskiego (Nowa Msza itp.). Nacjonalizm bez Boga to wynaturzenie porównywalne do ideologii bolszewizmu i hitleryzmu.
     Oczywiście dobrze rozumiana idea narodowa (nacjonalizm chrześcijański) jak najbardziej zasługuje na poparcie i uwagę, ale czy nie jest to idea już nieco przebrzmiała? Nie neguję oczywiście pojęcia narodu i idei mu przypisanej, ale sama idea narodowa czy też patriotyczna to już za mało w walce z globalną hybrydą. Na globalny atak ateistyczny czy też pseudoreligijny (islamski) musimy odpowiedzieć takim samym frontalnym atakiem ideologii uniwersalnej, jakim jest bez wątpienia KATOLICKI UNIWERSALIZM. Niestety, ale nacjonalizm ideą globalną nie jest. Musimy jako narody powrócić do korzeni chrześcijańskich i państw mocnych WIARĄ! Gdzie DEKALOG przenika życie już nie tylko prywatne obywateli, ale też struktury społeczno-polityczne państwa. Owszem, nie odrzucajmy całkowicie idei narodowej, ale to nie ona ma być na pierwszym miejscu w naszych sercach i duszach. Naszym naczelnym hasłem niech stanie się: Katolicki Świat - Biała Europa - Narodowa Polska. Nowa KONFEDERACJA państw katolickich, a w przyszłości EUROPEJSKIE IMPERIUM KATOLICKIE!

     To nasza odpowiedź na materialistyczny, obłudny, ateistyczny świat opanowany żądzą zysku i nienawiści do wszystkiego, co od Boga jest dane ludziom. W zamian już nie proponują, ale wręcz nakazują nam akceptację takich wynaturzeń, jak jawny homoseksualizm, genderyzm, feminizm czy inne zboczenia. Mamy też do wyboru wersję islamską globalizmu. Także wyprodukowaną w tajnych gabinetach lóż masońskich i ich jawnych ekspozyturach – rządach unijnych. Wersję bardziej krwawą i dla oka mniej przyjemną. Ale jakże potrzebną „fartuszkowym braciom” dla osiągnięcia zamierzonych celów – oddania świata pod panowanie szatana!

     Tylko nasza wspólna międzynarodowa walka oparta przede wszystkim na solidnym fundamencie prawdziwej Wiary Katolickiej (NOWA KATOLICKA KRUCJATA) powstrzyma wrogów Boga, a tym samym naszych wrogów - wrogów Cywilizacji Chrześcijańskiej!

  AVE CHRISTUS REX!

  Tomasz Jazłowski (IN-R CHR)