Cytaty

* INTEGRALNY RZYMSKI KATOLICYZM * NACJONALIZM INTEGRALNY * NARODOWY SOLIDARYZM * UNIWERSALIZM * PRZEŁOM NARODOWY * EUROPA WOLNYCH NARODÓW *

PRZECIWKO KOMUNIZMOWI I KAPITALIZMOWI! ZA NARODOWYM SOLIDARYZMEM PAŃSTWA!

PORTAL PUBLICYSTYCZNY:

* INSTYTUTU N-R CHRISTUS REX

* RUCHU NARODOWO-RADYKALNEGO

Codziennik internetowy (wydarzenia - relacje - artykuły)

PRZEŁOM NARODOWY - jest to projekt polityczny łączący w sobie ideę hierarchiczną z myślą narodową w duchu rzymskiego katolicyzmu, dążący do zmiany obecnego Systemu politycznego w sposób radykalny i trwały

REGULAMINREGULAMIN STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO
Instytut Narodowo – Rojalistyczny CHRISTUS REX


11.     Stowarzyszenie nosi nazwę Instytut Narodowo-Rojalistyczny Christus Rex; w dalszych postanowieniach statutu zwane jest Stowarzyszeniem.
22.      Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Polski.
33.      Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Gliwice.
44.      Przedstawicielem Stowarzyszenia jest Pan Tomasz Jazłowski, zam. 44-100 Gliwice, ul. Adama Asnyka 6/6, nr dowodu osob.: APB 937834. Przedstawiciel reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
55.      Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Działa na podstawie niniejszego regulaminu, przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach.
66.      Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej jej członków.
77.      Stowarzyszenie uzyskuje środki na swoją działalność ze:

a)      składek członkowskich,
b)      darowizn, spadków i zapisów,
c)      dochodów z majątku stowarzyszenia,
d)      ofiarności publicznej,

88.      Celem Stowarzyszenia jest:

a)      działanie na rzecz rozpowszechnienia tradycyjnej doktryny Katolickiej, idei narodowej, konserwatywnej oraz monarchistycznej wśród mieszkańców obszaru działania.
b)      popularyzowanie wiedzy z dziedziny polityki, historii Polski oraz teologii katolickiej wśród społeczeństwa.
c)      promocja i popieranie idei Katolickiej Nauki Społecznej.  
d)      tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi Tradycją Katolicką oraz ideą monarchistyczną i narodową.
e)      prowadzenie  działalności dokumentacyjnej i wydawniczej.

99.      Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

aa)       organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, koncertów oraz innych imprez,
bb)      prowadzenie działalności wydawniczej w formie niedochodowej,
cc)      współpracę z wszelkimi osobami i instytucjami o podobnych celach działania,
dd)      występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji państwowej w przypadku ataków na Kościół Rzymsko-Katolicki oraz Stowarzyszenie,
ee)      wspieranie działań zmierzających do wyrażania opinii w sprawach publicznych i uczestnictwo w życiu publicznym,
f)f)    organizowanie działalności kulturalnej,
gg)      inne działania realizujące cele statutowe.

110.  Członkiem stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim.
111.  Uchwały w sprawach członkostwa podejmuje Przedstawiciel Stowarzyszenia.
112.   Od uchwały Przedstawiciela przysługuje odwołanie (w terminie 30 dni od otrzymania uchwały) do Walnego Zebrania Członków.
113.   Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a) wykluczenia członka przez Przedstawiciela Stowarzyszenia lub Walne Zebranie Członków,
b) pisemnej rezygnacji złożonej Przedstawicielowi Stowarzyszenia,
c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d) zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres dwunastu miesięcy,
e) rażącego naruszenia zasad regulaminu, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia,
f)        śmierci członka.

114. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo do:
a) biernego i czynnego uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków,
b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
      c) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

115. Członek obowiązany jest do:
a) przestrzegania postanowień regulaminu Stowarzyszenia,
b) terminowego opłacania składek członkowskich,
g)      c) czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

16. Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zebranie Członków,
b) Przedstawiciel Stowarzyszenia

17. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.

18. Walne Zebranie Członków właściwe jest do podejmowania decyzji we wszystkich sprawach Stowarzyszenia, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Przedstawiciela Stowarzyszenia.

19. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków.

20. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a) wybór i odwoływanie Przedstawiciela Stowarzyszenia,
b) uchwalanie Regulaminu i jego zmian,
c) podejmowanie uchwały o rozwiązania Stowarzyszenia,
d) ustalanie wysokości składki członkowskiej,
e) kontrola działań podejmowanych przez Przedstawiciela Stowarzyszenia

21. Do kompetencji i obowiązków Przedstawiciela należy:
a) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
c) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
d) zarządzanie środkami finansowymi Stowarzyszenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym regulaminem oraz uchwałami Walnego Zebrania Członków,
e) przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
f) zwoływanie, przynajmniej raz w roku Walnego Zebrania Członków

22. Stowarzyszenie ulega rozwiązaniu na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków.

23. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa   sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

24. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają
przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.