Cytaty

KONTRREWOLUCJA*MONARCHIA NARODOWA*KORPORACJONIZM

OFICJALNY PORTAL PUBLICYSTYCZNY
RCR - PRO FIDE, REGE ET PATRIA!


Si Deus Nobiscum quis contra nos - Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam?

UNIWERSALIZM KATOLICKI KONTRA ATEISTYCZNY GLOBALIZM


MONARCHIZM NARODOWY - jest to ustrój polityczny łączący w sobie ideę monarchistyczną (ideę hierarchiczną) z myślą narodową w duchu rzymskiego katolicyzmu, dążący do obalenia obecnego Systemu politycznego w sposób radykalny (będąc w rzeczywistości Kontrrewolucją)

WALCZYMY NAJPIERW O POLSKĘ WOLNĄ A PÓŹNIEJ WIELKĄ! Z BOGIEM ZA KRÓLA I OJCZYZNĘ!

REGULAMIN

REGULAMIN STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO
Ruch Christus Rex

1.      Stowarzyszenie nosi nazwę Ruch Christus Rex; w dalszych postanowieniach statutu zwane jest Stowarzyszeniem.
2.       
1.     Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Polski.
2.     Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Gliwice.
3.      Przedstawicielem Stowarzyszenia jest Pan Tomasz Jazłowski, zam. 44-100 Gliwice, ul. Adama Asnyka 6/6, nr dowodu osob.: APB 937834. Przedstawiciel reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
4.      Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Działa na podstawie niniejszego regulaminu oraz przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach.
5.       
1.     Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej jej członków.
2.     Stowarzyszenie uzyskuje środki na swoją działalność ze składek członkowskich.
6.      Celem Stowarzyszenia jest:
1.     działanie na rzecz rozpowszechnienia tradycyjnej doktryny Katolickiej, idei narodowej, konserwatywnej oraz monarchistycznej wśród mieszkańców obszaru działania.
2.     popularyzowanie wiedzy z dziedziny polityki, historii Polski oraz teologii katolickiej wśród społeczeństwa.
3.     promocja i popieranie idei Katolickiej Nauki Społecznej.  
4.     tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi Tradycją Katolicką.
5.     prowadzenie  działalności dokumentacyjnej i wydawniczej.
7.      Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1.     organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, koncertów oraz innych imprez,
2.     prowadzenie działalności wydawniczej w formie niedochodowej,
3.     współpracę z wszelkimi osobami i instytucjami o podobnych celach działania,
4.     występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji państwowej w przypadku ataków na Kościół Rzymsko-Katolicki oraz Ruch Christus Rex,
5.     wspieranie działań zmierzających do wyrażania opinii w sprawach publicznych i uczestnictwo w życiu publicznym,
6.     organizowanie działalności kulturalnej,
7.     inne działania realizujące cele statutowe.