Cytaty

TRADYCYJNY KATOLICYZM * MONARCHIA NARODOWA * DYSTRYBUCJONIZM

OFICJALNY PORTAL PUBLICYSTYCZNY
INSTYTUTU NARODOWO-ROJALISTYCZNEGO CHRISTUS REX - codzienna aktualizacja

MONARCHIZM NARODOWY - jest to ustrój polityczny łączący w sobie ideę monarchistyczną (ideę hierarchiczną) z myślą narodową w duchu rzymskiego katolicyzmu, dążący do zmiany obecnego Systemu politycznego

piątek, 8 lipca 2016

Prohomoseksualne PiS


a0 
   Kochani rodzice, nie dziwcie się, że rząd nie wycofał antydyskryminacyjnych zapisów szkolnej podstawy programowej,  — a zajęcia propagujące alternatywne seksualnie style życia, odbywają się pod patronatem pełnomocnika ds. Równego Traktowania,   — bo to nie koniec niespodzianek.

17 czerwca nasz ("nasz" - przyp. Redakcji RCR) rząd podpisał wraz ze wszystkimi państwami Unii Europejskiej umowę, którą Kampania Przeciw Homofobii okrzyknęła wydarzeniem historycznym:  
—  To historyczny moment! — Nigdy wcześniej kraje UE nie wypowiedziały   się   jednym   głosem   w kwestii równouprawnienia osób LGBT.

W rzeczywistości umowa nie dotyczy wyłącznie osób homoseksualnych, ale wszelkich tożsamości płciowych LGBTI   — (literka I-identity oznacza wszelkie identyfikacje seksualne),

— została zawarta w ramach konsensusu w sprawie praw kobiet, równości płci i ochrony dla osób LGBTQ + podczas posiedzenia Rady Unii Europejskiej i wzywa poszczególne rządy w UE, aby
rozważyć współpracę z Komisją Europejską w odniesieniu do opublikowanej pod koniec 2015 roku listy działań   — (Lista działań Komisji na rzecz przyśpieszenia równości LGBTI - List of actions by the Commission to advance LGBTI equality),

—  aby doprowadzić do równości LGBTI i   — do podjęcia działań w celu zwalczania dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową.

  • ZOBACZ: Watykańska delegacja wsparła cele „zrównoważonego rozwoju”. Jeden z nich obejmuje aborcję… !!! | Przedstawiciel Stolicy Apostolskiej potwierdził w Genewie, —   że   Watykan   akceptuje „trzeci cel zrównoważonego rozwoju”,  jakim jest zapewnienie wszystkim zdrowych warunków i promocja zdrowia dla każdego niezależnie od wieku. 
  • Franciszek: Katolicy powinni przeprosić gejów i prosić Boga o przebaczenie
  • Trzymając się za ręce z Franciszkiem
— mj
__________________________________

Umowa  ma szczególne znaczenie,   —  ponieważ po raz pierwszy, aż 28 państw członkowskich jednogłośnie wypracowało wspólne porozumienia,
— którego celem jest promowanie homoseksualizmu, transseksualizmu i wszelkich innych „ekspresji seksualnych”,   — które mają posiadać równe uznanie społeczne, co rodzina i związek mężczyzny z kobietą.

Lista działań Komisji Europejskiej

Dokument wzywa, — wedle słów własnych Komisarz Věry Jourovej, — do monitorowania   sytuacji osób LGBTI w UE i poza nią.

Według listy działań wymienionych w dokumencie Komisji Europejskiej wszystkie państwa zobowiązują się do
— podjęcia szeroko zakrojonych działań i kampanii medialnych
— w celu promowania wszelkich orientacji seksualnych, promowania procesu „normalizacji”, „płynności” seksualnej.
Obywatele UE (powinni) pozytywnie zmienić swoje nastawienie wobec osób LGBTI   — i  —  posiadać „większą znajomość zagadnień trans i interseksualnych w UE”.

Dokument zwraca szczególną uwagę na problem homofobii, podkreślając znaczenie rozprawienia się z tak zwaną — mową nienawiści,
— poprzez egzekwowanie obowiązujących przepisów prawa, które ograniczają wolność słowa, organizowanie spotkań dotyczących rzeczywistego ścigania przestępstw homofobicznej i transfobicznej mowy nienawiści
— i poprawy  —  „ustawodawstwa na poziomie krajowym w odniesieniu do przestępstw mowy nienawiści, antydyskryminacji i zagadnień transpłciowych”.

Zwracam uwagę rodziców, którzy mają wątpliwości co do treści antydyskryminacyjnych zajęć przeprowadzanych z ich pociechami w szkole na homotransseksualną zawartość ukrytą pod szyldem antydyskryminacji, którą będą one epatowane.

Jak również na samo pojęcie antydyskryminacji, — które narzuca naszym dzieciom z góry określony światopogląd
— i pod presją prawną likwiduje wszelką możliwość krytyki omawianych zjawisk seksualnych, co wprowadza element państwa totalitarnego.

Wśród innych punktów porozumienia jest zalecenie, aby państwa członkowskie zorganizowały lepszą wymianę
—  „dobrych praktyk” w zakresie działań przeciwko dyskryminacji LGBTI w szkołach.

I nasz Pełnomocnik powiedział

Podpisanie umowy przez 28 państw Unii Europejskiej, holenderska minister równości Jet Bussemaker skomentowała:
Europejska współpraca jest niezbędna do wysiłków na rzecz globalnej walki ze zjawiskiem homofobii i wzmocnienia praw kobiet.
Po okropnym zamachu w Orlando, wciąż żywym w naszej pamięci, nie trzeba wyjaśniać, dlaczego tak ważne jest, aby UE zajęła jasne stanowisko, że prawa LGBTI i prawa kobiet są prawami człowieka (…)

— Każdy ma prawo być tym, kim chce być, niezależnie od pochodzenia.

To bardzo ważne, że będziemy działać razem przeciwko krajom i organizacjom, które naruszają prawa kobiet, gejów, lesbijek i biseksualnych kobiet, transseksualistów i osób interseksualnych.

Przewodniczący Rady, Lodewijk Assche, podkreślił:
—  To bardzo ważne, że mamy wspólną europejską wizję i cel, który zapewnia działanie zbiorowe wobec krajów i organizacji, które naruszają równość płci, prawa kobiet, gejów, lesbijek, biseksualistów i transseksualistów oraz interseksualnych osób.

Dyrektor europejskiego oddziału ILGA (International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association) , Evelyne Paradis stwierdziła:
Przyjęcie konkluzji Rady to wreszcie jasne potwierdzenie na najwyższym poziomie, że państwa członkowskie UE są zobowiązane do współpracy w zakresie promowania praw LGBTI w całej UE i poza nią.

— Jest to wyraźne wezwanie do instytucji UE, które mogą zaniechać ostrożności w obronie praw LGBTI; — mają poparcie państw członkowskich, aby naprawdę przyspieszyć prace w tej dziedzinie (…)
Teraz, bardziej niż kiedykolwiek, instytucje UE i państwa członkowskie muszą pokazać społeczności LGBTI, że są gotowe stanąć obok nich w obliczu nietolerancji.

Kampania Przeciwko Homofobii, nie ukrywa triumfu, gdy odnotowuje:

W posiedzeniu Rady Unii Europejskiej wziął udział Pełnomocnik Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania, minister Wojciech Kaczmarczyk. W swoim wystąpieniu powiedział:
— Polska chce podkreślić, że ochrona przed dyskryminacją wszystkich osób,  wszystkich   obywateli,   —   w tym także obywateli osób LGBTI jest ważnym zadaniem polskiego rządu i polskiego społeczeństwa.

Choć dokument wspomina o realizacji postulatów LGBTI w świetle i z poszanowaniem państwowego prawa rodzinnego
– pozostaje to jednak frazesem wobec żądania równych, podstawowych praw dla wszelkich alternatywnych „seksualnych różnorodności”, — co w efekcie realizacji postulatu, zniszczy pojęcie i tożsamość rodziny:
(…) Rada Unii Europejska zwraca się do Komisji Europejskiej – by promowała środki nakreślone w wykazie działań na rzecz postępów w zakresie równouprawnienia osób LGBTI przy pełnym poszanowaniu tożsamości narodowej państw członkowskich i ich tradycji konstytucyjnych, a także kompetencji państw członkowskich w dziedzinie prawa rodzinnego,
— regularnie informowała państwa członkowskie o postępach czynionych przez grupę wysokiego szczebla ds. niedyskryminacji, równouprawnienia i różnorodności
— oraz zwracała uwagę na realizację praw podstawowych przysługujących osobom LGBTI przy ocenianiu wszystkich proponowanych środków z zakresu polityki pod kątem praw podstawowych;
Według zawartej umowy   — od 2016 roku rozpocznie się oficjalny proces monitorowania i regularnej sprawozdawczości prowadzony przez Komisję Europejską,   — w którym ocenie będzie podlegać ustawodawstwo dotyczące osób LGBTI w poszczególnych państwach członkowskich.

Magdalena Trojanowska
Inicjatywa Stop Seksualizacji Naszych Dzieci
www.stop-seksualizacji.pl
www.prawica.net

Za: https://forumemjot.wordpress.com/2016/07/01/pro-homoseksualne-pis/#more-51853

Za: http://wolna-polska.pl/wiadomosci/pro-homoseksualne-pis-2016-07