Cytaty

TRADYCYJNY KATOLICYZM * MONARCHIA NARODOWA * DYSTRYBUCJONIZM

OFICJALNY PORTAL PUBLICYSTYCZNY
INSTYTUTU NARODOWO-ROJALISTYCZNEGO CHRISTUS REX - codzienna aktualizacja

MONARCHIZM NARODOWY - jest to ustrój polityczny łączący w sobie ideę monarchistyczną (ideę hierarchiczną) z myślą narodową w duchu rzymskiego katolicyzmu, dążący do zmiany obecnego Systemu politycznego

czwartek, 13 października 2016

Wywiad Prezesa RCR Tomasza Jazłowskiego dla rosyjskiego portalu informacyjnego Regnum.ruRegnum: Od kiedy istnieje Wasza organizacja?

      Tomasz Jazłowski: Ruch Christus Rex (przemianowany w późniejszym okresie z Katolickiego Instytutu Narodowo-Rojalistycznego Christus Rex) powstał oficjalnie 14 września 2014 roku na Zjeździe organizacji w Gliwicach na Górnym Śląsku. Od samego początku istnienia przyjęliśmy profil organizacji jako katolicki (Tradycja Katolicka), monarchistyczny i narodowy (Bóg – Monarchia – Ojczyzna). Innym naszym hasłem i celem jest: Katolicki Świat – Biała Europa – Narodowa Polska. Według tych haseł staramy się żyć i prowadzić naszą działalność.

Regnum: Jak liczni jesteście? Ilu macie aktywistów?

     Tomasz Jazłowski: Zgodnie z powiedzeniem, że nie ilość się liczy, a jakość, postawiliśmy w swoim działaniu na to drugie. Wykształcenie, wiedza religijna i polityczna, sprawność fizyczna oraz zaangażowanie w działalność Organizacji to kryterium przyjmowania i doboru członków. Mogę powiedzieć, że w Polsce i zagranicą mamy kilkudziesięciu sprawdzonych działaczy.

Regnum: Co sądzicie o sytuacji w Syrii i na Ukrainie?

      Tomasz Jazłowski: Syjonistyczny potwór wszędzie stara się wbić swoje kły i pazury. I zrobił to ostatnio w Syrii i na Ukrainie. Ale prędzej czy później te kły i pazury straci, bo świadomość wszystkich ludzi na świecie wzrasta nieustannie i widzą, kto jest winny większości nieszczęść na świecie.

Regnum: Jak postrzegacie wyjście z impasu „sankcji/embarga”?

      Tomasz Jazłowski: Rozumiem, że pytacie o sankcje nałożone na Rosję. Odpowiem krótko: Rosja nic z nich nie powinna sobie robić, ponieważ tak naprawdę w niczym jej nie zagrażają.

Regnum: Co sądzicie o relacjach pomiędzy Rosją i Polską?

      Tomasz Jazłowski: Obecne relacje nie są zbyt dobre w wyniku proamerykańskich i prosyjonistycznych okupacyjnych rządów w Polsce. Polacy mają inne spojrzenie na sowietów, a inne na Rosjan. My rozdzielamy te dwie rzeczy. Dla nas wrogiem jest czerwony sowiet, a bratem Rosjanin. Wracając do historii, gdyby nie prosowiecka postawa Józefa Piłsudskiego, to nigdy nie wygrałby komunizm, a narody Polski i Rosji już od dawna cieszyłyby się wolnością.

Regnum: „Słowiański świat” – to realizm czy mit?

      Tomasz Jazłowski: Jako rzymscy katolicy duchową więź czujemy z cywilizacją łacińską (obecnie na tzw. Zachodzie bestialsko niszczoną przez masonów i syjonistów) bardziej niż, patrząc z punktu widzenia biologicznego, z powodu więzów krwi naszych ludów słowiańskich. Ale opowiadamy się za równoprawną współpracą wszystkich narodów słowiańskich w duchu poszanowania i prawdy.

Regnum: Jaki jest wasz ideał stosunków państwowych pomiędzy Polską i Rosją?

      Tomasz Jazłowski: Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości (już widzę oczy pełne oburzenia polskich czytelników – a czy potrafi mi ktoś podać datę odzyskania niepodległości przez Polskę po 1989 roku?) Państwo Polskie powinno nawiązać przyjacielskie stosunki dyplomatyczne z Państwem Rosyjskim, przez naszą organizację widziane jako narodowa monarchia rosyjska.

Za Ruch Christus Rex
Prezes Tomasz Jazłowski

Wywiad po rosyjsku:

Католическая и Национальная Польша: Россия не должна потакать своим врагам


Интервью председателя движения Christus Rex Томаша Ясловского ИА REGNUM

 
Томаш Ясловский, 8 Октября 2016, 13:25 — REGNUM  

ИА REGNUM : Как давно существует ваша организация?

Движение Christus Rex (переименованный в более позднем периоде из Католического Национально-роялистского Института Christus Rex) возникло официально 14 октября 2014 года на съезде организации в Гливице, что в Верхней Силезии (город, в котором началась Вторая мировая война — прим. переводчика). С самого начала существования мы определили профиль нашей организации, как католический (Католическая Традиция), монархический и национальный (Бог — Монархия — Отчизна). Другим нашим девизом и целью является: Католический Мир — Белая Европа — Национальная Польша. Согласно этим девизам, мы стараемся жить и вести нашу деятельность.

ИА REGNUM : Сколько у вас членов? На какое количество активистов можете рассчитывать?

Согласно известному выражению, что главное — не количество, а качество, мы поставили в своем действии на второе. Не толпа малообразованных крикунов, но сообщество интеллектуалов — способных на решительные действия во имя идеи. Образование, религиозные и политические знания, натренированность, а также активное участие в деятельности Организации — вот те критерии, которые определяют подбор членов Общества. Я могу сказать, что в Польше и за границей мы имеем несколько десятков проверенных делом активистов, и наши публичные акции не страдают отсутствием людей.

ИА REGNUM : Что вы думаете о ситуации в Сирии и на Украине?

Сионистское чудовище везде старается просунуть свои клыки и когти. И сделало это в последнее время в Сирии и на Украине. Но рано или поздно эти клыки и когти оно потеряет, потому что сознание всех людей на свете растает непрестанно, и они видят, кто виновен в большинстве подлостей и преступлений на свете.

ИА REGNUM : Какой выход вы видите из тупика «санкции\эмбарго»?

Я понимаю, что вы спрашиваете о санкциях, наложенных на Россию. Я отвечу коротко: Россия ни в чем не должна потакать своим врагам, стараться вообще не замечать никаких санкций, поскольку в реальности они действительно ничем ей не угрожают.

ИА REGNUM : Что вы думаете об отношениях между Россией и Польшей?

Нынешние наши отношения, мягко говоря, не слишком хороши в результате деятельности проамериканских и просионистских, по сути — оккупационных правительств в Польше. Поляки имеют один взгляд на Советы и совсем другой — на россиян. Мы разделяем эти две вещи. Для нас врагами были красные Советы, а россиянин был, есть и будет для нас братом. Возвращаясь к истории — если бы не просоветская позиция Юзефа Пилсудского, то коммунизм никогда бы не выиграл, а народы Польши и России давно бы наслаждались свободой (в среде правого движения Польши популярны идеи о том, что Войско Польское в августе-сентябре 1920 года вполне могло бы занять Москву и свергнуть Советскую власть в России, но Пилсудский решил подарить Советам жизнь, во многом благодаря своим социалистическим убеждениям — прим. переводчика).

ИА REGNUM : «Славянский мир» — реальность или миф?

Будучи римскими католиками, духовную связь мы более чувствуем с латинской (теперь, к прискорбию, на так называемом Западе зверски уничтожаемую масонами и сионистами) цивилизацией, чем с единокровными нам славянскими народами, в этом случае общность культуры выше, чем общность биологического родства. Но мы твердо стоим за равноправное сотрудничество всех славянских народов в духе взаимного уважения и правды.

ИА REGNUM : Каков ваш идеал взаимоотношений России и Польши?

После восстановления независимости Польши (я уже вижу глаза, полные возмущения, польских читателей — но сможет ли кто-то сообщить мне дату возвращения независимости Польши после 1989 года? Мы до сих пор — зависимое и несамостоятельное государство), Польское государство должно будет установить дружественные дипломатические отношения с Русским государством, в будущем видимым нашей организацией как национальная русская монархия.

Перевод Александра Усовского

Подробности: https://regnum.ru/news/polit/2190255.html Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM.